Kwaliteitsbeeld 2023

Inleiding

Dit is ons kwaliteitsbeeld over 2023. We schetsen zo transparant mogelijk de kwaliteit van onze zorg. Hoe helpen wij mensen met hersenletsel zo goed mogelijk verder in hun leven? Wat ging goed en wat minder goed? We denken dat dit kwaliteitsbeeld een goede weergave is van wat we in 2023 zoal deden.

Veel leesplezier en laat vooral via de oranje feedbackknop aan de rechterzijde van de pagina horen wat je ervan vindt.

swoosh

Over InteraktContour

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren na hersenletsel dat is ontstaan door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of ziekte. Hun leven en dat van hun naasten verandert. Naar werk of school lukt vaak niet meer en thuis is alles anders.
Toch is er altijd íets mogelijk, en daar richt InteraktContour zich op. In de behandeling, begeleiding en zorg streven we samen naar een waardevol en een zo zelfstandig mogelijk leven voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Wij zetten onze
expertise in, ontwikkelen en delen deze met elkaar en met anderen. Zo kunnen cliënten en hun naasten verder in hun leven, woonsituatie en werk. Werken bij ons is aantrekkelijk en onderscheidend.

We bieden behandeling, begeleiding en zorg vanuit drie eenheden: 
1. Zorg & Wonen (ZenW): wonen met 24-uurs zorg en ondersteuning  in een appartement van InteraktContour
2. Maatschappelijke Ondersteuning (MO): dagbesteding en individuele begeleiding aan huis
3. Behandeling (BH): behandeling vanuit het landelijke behandelprogramma Hersenz

We hebben 31 woonlocaties, 41 dagbestedingslocaties en 9 behandellocaties in Midden- en Oost-Nederland.  

Naast het bovenstaande bieden wij:

 • InteraktContour arbeidsre-integratie is dé specialist op het gebied van arbeidsre-integratie voor werknemers en werkzoekenden met diverse uitdagingen.
 • Via Mantelzorg Match kunnen inwoners van de gemeente Utrecht de zorg voor een naaste of partner voor een paar uur overdragen aan een deskundige vrijwilliger.

Veranderingen in het managementteam

Eind oktober 2022 kondigde Marianne Velthuis, directeur Zorg en Wonen, aan dat ze in april 2023 haar werkzaamheden als directeur neer wilde leggen. Dit gaf het MT de gelegenheid om te bedenken hoe haar opvolging het beste kon worden ingevuld. Verschillende scenario’s werden uitgewerkt; het MT dacht intensief na over de kansen en uitdagingen en over de consequenties en de gevolgen van de keuzes. De uitkomsten van dit proces zijn gedeeld met de leden van CCR en de OR.

Omdat de organisatiestructuur van Zorg en Wonen zich de afgelopen jaren heeft doorontwikkeld, is ervoor gekozen de eenheid aan te laten sturen door 2 directeuren; 1 voor de grote woonlocaties en specialistisch wonen en de ander voor het wonen in de wijk, het kleinschalig wonen. Samen staan zij voor de doorontwikkeling en positionering van de eenheid Zorg en Wonen. De langdurige zorg is enorm gegroeid in complexiteit van de doelgroep. De uitdagingen zijn groot, zowel op gebied van personeel en kwaliteit, als op financiën. In april 2023 startten de nieuwe directeuren; Maikel Huijsmans voor wonen in de wijk en Minet Derksen voor de grotere woonlocaties en specialistisch wonen.

Half december ontstond een vacature voor de functie van bestuurssecretaris, deze is per maart 2024 ingevuld.

Kwaliteit van de zorg

Kennen medewerkers de cliënt met zijn of haar persoonlijke mogelijkheden en beperkingen? Weten ze wat belangrijk is voor hem of haar? Onder dit thema vind je voorbeelden van persoonsgerichte zorg en de kwaliteit van het zorgproces rond individuele cliënten. Ook lees je meer over huisvesting, technologie en langer thuiswonen.

swoosh

Wet zorg en dwang

Cliënten die bij InteraktContour wonen, doen dit op vrijwillige basis. Onvrijwillige zorg is pas van toepassing nadat alle mogelijkheden zijn onderzocht om dit te voorkomen.

In overleg met de Wzd-functionarissen kijken de gedragswetenschappers kritisch of onvrijwillige zorg echt noodzakelijk is of dat er alternatieven mogelijk zijn om dit te voorkomen. Dit ging steeds beter in 2023, het voorkomen van onvrijwillige zorg staat duidelijk op het netvlies bij de gedragswetenschappers. Als onvrijwillige zorg de enige optie lijkt, volgen we het wettelijk vastgestelde stappenplan uit de Wet zorg en dwang (Wzd).

In 2023 gingen we verder met professionaliseren om betere invulling te geven aan ons beleid Vrijheid en Veiligheid. Wat nog beter kan, is het bepalen van de rechtspositie van onze individuele cliënten. Hiermee voorkomen we enerzijds dat onbedoeld onvrijwillige zorg wordt geleverd (bijvoorbeeld familie wil dat cliënt maximaal 2 cola drinkt, terwijl cliënt wilsbekwaam ter zake is), anderzijds voorkomen we hiermee dat er juist te lang wordt doorgegaan met het uitstellen van onvrijwillige zorg, terwijl er wellicht sprake is van ernstig nadeel in combinatie met ter zake wilsonbekwaamheid.

In 2024 onderzoeken we wie dit het best kan vaststellen, welk proces doorlopen moet worden en hoe we onze bekwaamheid hiertoe kunnen ontwikkelen om handelingsverlegenheid te voorkomen.

Ontwikkelingen NAH+

Je spreekt van een cliënt met NAH+ wanneer er naast het niet-aangeboren hersenletsel sprake is van een complexe combinatie van stoornissen en beperkingen die direct of indirect met het hersenletsel samenhangen. Deze beperkingen en stoornissen leiden tot een draaglast die de draagkracht van de cliënt, het systeem en/of de betrokken hulpverleners ernstig overschrijdt en niet meer binnen de reguliere zorg kan worden opgevangen.

In de eerste helft van 2023 heeft de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) aangegeven dat opname van de nog te bouwen NAH++ woonvoorziening(en) in het zorglandschap NAH+, een voorwaarde is voor de goedkeuring van het NAH+ landschap. Omdat deze NAH++ woonvoorzieningen niet in het oorspronkelijke NAH+ landschap waren beschreven, zijn in samenwerking met de leden van de vereniging NAH+ verschillende scenario’s onderzocht en aan het bestuur van NAH+ voorgelegd.

Tegelijkertijd is opnieuw door de vereniging NAH+ een uitvraag gedaan naar de huidige en verwachte geclusterde plaatsen binnen het landschap, zodat er zicht is op wat er mogelijk is binnen het vastgestelde kader. Hierdoor is de geplande visitatie in juli 2023 van Nieuw Bloemensteijn geannuleerd.

Ondanks de vertraging in het landelijk netwerk is een projectplan gemaakt over hoe toch verder te ontwikkelen ten behoeve van de begeleiding van cliënten met NAH+ problematiek binnen InteraktContour. Hiermee werd de ambitie om te streven naar 2 NAH+ locaties bij InteraktContour (Nieuw Bloemensteijn en het Rode Klif). Deze ambitie is gedeeld met het bestuur van NAH+ en goedgekeurd.

Dankzij de verdere ontwikkeling en inspanningen van beide teams konden in 2023 zowel Nieuw Bloemensteijn als het Rode Klif het aantal (beoogde) geclusterde plaatsen formuleren (resp. 17 en 10) en aan het eind van 2023 deze daadwerkelijk aanmelden bij de vereniging NAH+.

Het definitieve NAH+ landschap wordt in 2024 aan de CELZ voorgelegd.

Ontwikkelingen NAH ++

We gebruiken de term NAH++ als er sprake is van NAH+ gecombineerd met hoogfrequent en/of ernstig ontregelend of onhanteerbaar gedrag, waarbij behandeling en begeleiding binnen een Regionaal- of Doelgroep Expertise Centrum niet tot duurzame(re) vermindering van onhanteerbaar gedrag leidt en de cliënt langdurig geplaatst moet worden in een voorziening met hooggespecialiseerde zorg-, behandel- en beveiligingsniveaus.

InteraktContour, Siza en ProPersona werken intensief met elkaar samen om een NAH++ voorziening te realiseren. Het samenwerkingsverband heeft te maken gehad met een tweetal ontwikkelingen waardoor de voortgang van de realisatie van de voorziening is getemporiseerd. Ten eerste is daar de landelijke behoefte om NAH++ op te nemen in het landschap voor het laag volume hoog complex netwerk zoals dat wordt ingericht door de vereniging NAH+. Deze beweging rekent op breed draagvlak maar het kostte tijd om dit in de verenigingsstructuur goed te verankeren.
Tegelijkertijd hebben zich in de zomer van 2023 ontwikkelingen in financiering voorgedaan waarbij dekking van eventuele aanloop en een helder meerjarig perspectief op de tocht is komen te staan. Dit heeft er toe geleid dat de bestuurders van InteraktContour, Pro Persona en Siza hebben besloten een pas op de plaats te maken voor de inhoudelijke ontwikkeling en bouw van de voorziening. In plaats daarvan zijn op bestuurlijk niveau met ondersteuning van een extern adviseur gesprekken aangegaan met het zorgkantoor over de noodzakelijke bekostiging, de voortgang en de consequenties voor de beoogde woonvoorziening. Die gesprekken waren vruchtbaar en moeten begin 2024 schriftelijk worden vastgelegd.

Start nieuwe woonlocatie de Koppels in Zwolle

In november 2023 is de nieuwe woonlocatie de Koppels in Zwolle in gebruik genomen.

De locatie heeft 105 appartementen, waaronder 2 logeerappartementen. Het gebouw bestaat uit 5 verdiepingen. Op iedere etage zijn gezamenlijke ruimtes voor ontmoeting en om samen koffie te drinken en eten. Op de begane grond zijn 3 dagbestedings-ruimtes. Rondom het gebouw is een ruime tuin aanwezig.
Het duurzame gebouw is voorzien van allerlei (zorg)technologie ten behoeve van de zelfstandigheid en veiligheid van bewoners en het organiseren van slimme zorg.

De verhuizing is voorbereid met cliënten, naasten en medewerkers. Zo waren er meedenkbijeenkomsten over de inrichting van de locatie. En er vonden individuele gesprekken plaats met de toekomstige bewoners en hun naasten over de verhuizing en de inrichting van het nieuwe appartement. De dagbesteding en benodigde begeleiding en zorg op de nieuwe locatie werden samen met de medewerkers voorbereid.

Cliënten van woonlocatie de Burgelstee in Kampen, de Stuwwal in Zwolle, de tijdelijke woonlocatie de Koppels in Ommen en een aantal cliënten van het Trajekt in Zwolle verhuisden mee. Ook kwamen er nieuwe cliënten bij de Koppels wonen.

Cliënten die vanuit de tijdelijke locatie in Ommen naar Zwolle kwamen werden enthousiast ontvangen door de medewerkers.  Mevrouw Veerman: “Het personeel stond ons in een lange rij op te wachten. Ze klapten allemaal. Zo mooi. We hadden tranen in onze ogen.”
Iedereen was blij met het nieuwe appartement waar de eigen spullen weer klaar stonden.

“Dit voelt als thuiskomen.”

Lees meer over deze nieuwe locatie in de brochure!

InteraktContour_Brochure_de_Koppels_Zwolle icoonInteraktContour_Brochure_de_Koppels_Zwolle pijl

Programma 'Grip op gedrag'

Medewerkers van InteraktContour krijgen binnen alle eenheden te maken met (een toename van) complexe zorgvragen. Soms komen deze zorgvragen onverwachts en moet er ad hoc worden gereageerd, soms spelen deze zorgvragen al langer maar weet men niet hoe hiermee om te gaan en/of wie erbij te betrekken. Bij het oppakken van deze zorgvragen reageren collega’s verschillend. Het is juist bij toenemende complexiteit van een zorgvraag van belang om daarop zo vroeg mogelijk te anticiperen en een ad hoc aanpak zoveel mogelijk te voorkomen. Dat vraagt om een ontwikkeling naar (verder) methodisch werken.

Doelstelling
Het is ons doel om bij medewerkers handelingskennis en het hebben en houden van regie te creëren bij zowel minder als meer complexe situaties, waardoor we comfortabel passende zorg organiseren en leveren. Deze diepgaande automatisering (‘zo doen we dat’) van handelen leidt tot afname van ad hoc handelen en een toename van regie in de meer complexe situaties. Dit leidt vervolgens tot toename van comfort bij de medewerkers en afname van stress. InteraktContour kan hierin een voorbeeldfunctie hebben met de mogelijkheid om enerzijds de werkwijze meer wetenschappelijk te verankeren en anderzijds de kennis ten goede te laten komen in de dagelijkse praktijk.

Uitvoering
Het programma is opgesplitst in 3 pijlers:

 1. Vroegsignalering: tijdig herkennen van probleemgedrag en daar adequaat op acteren.
 2. Uitvoering en doorontwikkeling van de basismethode Competentie Gericht Begeleiden.
 3. Ondersteuning/training voor teams bij probleemgedrag door een laagdrempelig expertiseteam.

Resultaten

 1. 133 medewerkers vulden een vragenlijst in  over vroegsignalering voor probleemgedrag. De resultaten worden geanalyseerd en vervolgens ontwikkelen we een vervolgplan.
 2. Bij de Koppels in Zwolle organiseerden we trainingen voor alle medewerkers; iedereen werkt volgens de visie Competentiegericht begeleiden (CGB). De trainingen zijn gebruikt om te onderzoeken waar de behoefte van de medewerkers ligt zodat we dit in 2024 verder kunnen ontwikkelen.
 3. Het expertiseteam bestaat uit 2 gedragswetenschappers, een teammanager, regiomanager en wordt gecoördineerd door de locatie adviseur. Procedureafspraken zijn gemaakt en 3 casussen afgerond. Er is richting gegeven aan de handelingsverlegenheid en we organiseerden een training.

Zorgdossier en zorgplan

In 2023 is het project ‘Actualiseren zorgdossier en zorgplan’ ten uitvoer gebracht. De doelen van het project waren:

 • Duidelijkheid in het zorgplan creëren over afspraak, risico en doel.
 • Overzichtelijker zorgplan, zonder dubbelingen.
 • Medisch beleid en risico’s: actueel, volledig en eenduidig in zorgplan voor alle eenheden.
 • Effectiever rapporteren (persoonsgericht en methodisch) – na behalen bovenstaande doelen.

Resultaten

 • Handleiding persoonsbeeld & zorgplan aangepast, inclusief verbeterde definities van afspraak, doel en risico.
 • Inrichting zorgplan per leefgebied en medisch/verpleegkundig beleid aangescherpt.
 • Rapportagekaart en e-learning rapporteren vernieuwd.
 • Oude vragenlijsten verwijderd, overige geactualiseerd.
 • Begeleidingscyclus geactualiseerd (definitieve afronding 1e kwartaal 2024).
 • Doelenrapport in PowerBI aangescherpt om evaluatie en rapportage op doelen op locatieniveau te kunnen monitoren.

Evaluatie
Het project is op inhoud en proces geëvalueerd met een aantal zorgregisseurs, (regie)verpleegkundigen, een gedragswetenschapper en een teammanager.

Belangrijkste punten hieruit zijn:

 • Ondanks de forse tijdsinvestering van alle betrokkenen is iedereen ervan overtuigd dat de doelen grotendeels zijn behaald. Het zorgplan is daadwerkelijk overzichtelijker, risico’s zijn beter in beeld gebracht, het noodprotocol wordt gewaardeerd en aangepaste vragenlijsten zijn compleet en prettig om mee te werken.
 • Het rapporteren op het zorgplan gaat beter, maar dit blijft een structureel punt van aandacht voor de zorgregisseurs. Ook de voortgang (evaluatie) op doelen wordt nog te weinig bijgehouden.
 • T.a.v. het proces wordt de samenwerking met de gedragswetenschappers gedurende het project als ondersteunend ervaren. Ook het projectmatig werken met fasen en deadlines was helpend om op locatie tot resultaten te komen. De training voor zorgregisseurs, gedragswetenschappers en verpleegkundigen bij de start van het project was nuttig; het oefenen met de wijzigingen en vragen kunnen stellen hielp om aan de slag te gaan.
 • De start van het project viel gelijk met de start van de nieuwe functie van zorgregisseur. Dit was aan de ene kant prettig, aan de andere kant zorgde het voor vertraging; er kwam veel tegelijkertijd op de zorgregisseurs af. Gedurende het project is daarom besloten het project een half jaar te verlengen tot eind 2023.
 • Het document om de voortgang van het project op locatie bij te houden kan eenvoudiger ingericht worden.

Borging
Met de teammanagers is afgesproken dat methodisch werken met het zorgplan volgens de begeleidingscyclus een vast agendapunt wordt bij de overleggen met de zorgregisseurs en gedragswetenschappers. Het aangescherpt doelenrapport in PowerBI kan hierbij ondersteunend zijn. Op deze manier blijft er structureel aandacht in het team voor het rapporteren op het zorgplan en het actueel houden van het zorgdossier.

166482 InteraktContour-begeleidingscyclus-0124-PR3 icoon166482 InteraktContour-begeleidingscyclus-0124-PR3 pijl

Programma Technologie

Technologie een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg en ondersteuning,

dat is TECHNO-LOGISCH!

In 2023 en 2024 staat het Programma Technologie in het teken van opschalen. De succesvolle pilots en experimenten waarvan wij als organisatie uit de voorgaande jaren hebben geleerd, worden eenheid- en organisatiebreed opgeschaald.

Dit doen we met als doel om technologie een vanzelfsprekend onderdeel te maken van de zorg en ondersteuning voor onze cliënten. Dat vinden wij techno-logisch. De projecten vallen onder de drie thema’s.

Doelstellingen
In het programma hebben we doelstellingen gesteld waar we in 2023 en 2024 aan werken. De strategische doelstelling is: Technologie wordt een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse zorg voor onze cliënten. Dit moet leiden tot de benodigde arbeidsbesparing en bijdragen aan het verminderen van werkdruk bij medewerkers.

De operationele doelstellingen met de voortgang en toelichting:

Digitale dagbesteding

In 2023 is digitale dagbesteding verder ontwikkeld en is gestart met het opschalingsproject vanuit de SET subsidie. Zo is in 2023 Team Digitaal gestart; een team van collega’s die een volledig digitaal aanbod ontwikkelen en begeleiden.
Ook zijn cliënten van woonlocaties aangesloten bij digitale dagbesteding en zijn er diverse trainingen ontwikkeld en gevolgd door zowel cliënten als medewerkers.

In deze factsheet lees je meer over de ontwikkelingen in 2023 en de opschaling in 2024.

168167 IC Infographic Project Digitale dagbesteding - extern icoon168167 IC Infographic Project Digitale dagbesteding - extern pijl

Benieuwd wat cliënten van onze digitale dagbesteding vinden?
Ze vertellen erover in dit interview!

“Het is een verrijking van mijn kennis.”

Arteveldehogeschool Gent

De ontwikkeling van ons aanbod digitale dagbesteding zorgt, ook buiten InteraktContour, voor interesse. In juni kreeg onze locatie in Lelystad bezoek vanuit België! Onderzoekers, verbonden aan de Arteveldehogeschool in Gent, gebruiken InteraktContour als praktijkvoorbeeld in hun eigen onderzoeks- en ontwikkelproject Digi-act. Digi-act staat voor digitaal activeren van mensen met een beperking. Het onderzoeksteam onderzoekt het e-inclusieaanbod voor mensen met een beperking. Ze liepen mee met verschillende digitale activiteiten. Daarnaast wilden ze meer weten over onze opzet en de implementatie van digitale dagbesteding. De informatie namen zij mee als praktijkvoorbeeld in hun eigen project.

In navolging hierop mocht InteraktContour in februari 2024 op de inspiratiedag “Inclusief digitaal actief” van de Arteveldehogeschool als keynote spreker iets vertellen over de ontwikkeling van de digitale online omgeving van waaruit cliënten kunnen deelnemen aan digitale dagbesteding. De kennis, kansen en uitdagingen zijn gedeeld met +/- 120 zorgprofessionals die betrokken en/of werkzaam zijn in de VG sector in Vlaanderen.

 

Uitleenservice

Technologie wordt een steeds logischer onderdeel van ons dagelijks werk. Dat zie je ook terug in het aantal leningen bij de Uitleenservice. Het aantal is gelijk met dat van vorig jaar. Dit komt omdat in 2023 de Uitleenservice zich met name heeft gericht op het borgen van beheer, waarbij de onderwerpen privacy, gegevensbescherming en leveranciersmanagement aan bod kwamen. Zo zijn er ook een aantal producten uit de Uitleenservice gehaald.

Omdat we voor de komende jaren weer groei verwachten in het aantal leningen is er voor de Uitleenservice gezocht naar een nieuwe locatie. Begin 2024 verhuist de Uitleenservice naar locatie de Stuwwal in Zwolle, daar hebben de cliënten een stuk meer ruimte om alle aanvragen te behandelen en te versturen.

Top 10 geleende producten

 1. Noise cancelling koptelefoon
 2. Noise cancelling oordopjes
 3. Somnox 2 slaaprobot
 4. Slaapmonitor
 5. Moonbird
 6. Luminette lichttherapiebril
 7. Robotstofzuiger
 8. Bibliotheekservice Passend lezen
 9. App Mijn Eigen Plan
 10. BBrain sprekende kalenderklok

Slaaprobot

Angelique heeft veel klachten en is erg onrustig waardoor ze slecht slaapt. Met subtiele geluiden en bewegingen simuleert Somnox de menselijke ademhaling. Door mee te ademen, ontspannen gebruikers makkelijker en vallen sneller in slaap.

“Ik ben er zo blij mee. Hij brengt me rust en stabiliteit: yin en yang. ‘s Avonds val ik binnen vijf minuten in slaap om daarna een paar uur heel diep te slapen. Ook overdag pak ik hem wel drie tot vier keer. Ik kan hem niet meer missen, dat is een ding dat zeker is.”

Technologie in de spotlight

In 2023 communiceerden we zowel intern, als extern over technologie. Hier lees je een paar voorbeelden:

Leren werken met data

"We zien nu nog beter wat goed werkt in onze zorg en waar onze cliënten blij van worden."
Projectmanager ICT
Luc Wijnen

Langer thuiswonen met hersenletsel

In het programma Thuiswonen met hersenletsel begeleiden we mensen met NAH en hun naasten in het beter en langer thuiswonen. Het doel is om ervaren obstakels in het thuiswonen te verminderen of weg te nemen, zodat mensen met NAH beter en langer thuis kunnen wonen.

In 2023 werkten we aan de volgende pijlers:

 1. Mantelzorg anders, meer en beter ontlasten
 2. Technologie thuis inzetten
 3. Werken met een toekomstplan

We werkten met verschillende projecten:

 • Structureel logeren met NAH even weg
  Met NAH even weg bieden we een structurele logeerplek voor mensen met NAH. In 2023 ontwikkelden we de werkwijze en was er een pilot met 1 logeerappartement in de (tijdelijke) woonlocatie de Koppels in Ommen.
 • 24/7 bereikbaarheid met Digicontact
  Met Digicontact organiseren we 24/7 bereikbaarheid thuis voor cliënten en mantelzorgers. De pilot in 2023 werd gehouden onder thuiswonenden cliënten met individuele begeleiding en 1 kleine woonlocatie.
 • Technologie thuis
  We zetten volop in op technologie thuis. In 2023 trainden we techhelden (medewerkers) en techmaatjes (vrijwilligers) in het geven van advies en hulp op maat bij cliënten thuis.
 • Werken met een toekomstplan
  In de begeleiding thuis willen op tijd met de cliënt (en naasten) in gesprek over de toekomst voor het maken van een concreet plan. In 2023 ontwikkelden we het toekomstplan en de werkwijze, samen met cliënten, naasten en senior begeleiders thuis.

Resultaten

2023 stond in het teken van leren en ontwikkelen in deze projecten, samen met cliënten, naasten en medewerkers. Dit leidde tot beproefde werkwijzen (aanbod structureel logeren, inzet Digicontact thuis, inzet technologie thuis en het werken met een toekomstplan).
In 2024 schalen we deze projecten verder op in de organisatie, zodat nog meer cliënten, naasten en medewerkers hier gebruik van kunnen maken. Met als doel dat mensen met NAH beter en langer thuis kunnen wonen.

Bekijk de video hiernaast over het programma Thuiswonen met hersenletsel.

In de factsheet lees je de resultaten over 2023 én vind je linkjes naar korte filmpjes van elk project uit het programma!

168167 IC Infographicfactsheet-ThuiswonenHersenletsel-intern icoon168167 IC Infographicfactsheet-ThuiswonenHersenletsel-intern pijl

Opschalen: Dat is techno-logisch

In 2024 vervolgen we de opschaling van technologie. Veel projecten die we in 2023 zijn gestart lopen ook door in 2024.

Daarnaast starten we in 2024 met het programma ‘Samen leren werken met data voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel’. Hierin leren we hoe we met data werken ten behoeve van efficiëntie en het verbeteren van zorg- en werkprocessen. We leren beter beslissingen te maken met behulp van data en kunnen hiermee de de zorg voor mensen met NAH verbeteren. We doen dit met experimenten en pilots, die we bij succes verder opschalen. In dit programma werken we landelijk samen en delen kennis en ervaringen met andere organisaties.

CIIO certificering

Sinds 2017 is InteraktContour (Maatschappelijke Ondersteuning) voor ISO 9001:2015 gecertificeerd. Begin november 2023 vond de jaarlijkse audit plaats vanuit het CIIO. De scope is dit jaar uitgebreid met InteraktContour arbeidsre-integratie en de eenheid Behandeling.

Het onderzoek is volgens plan uitgevoerd. InteraktContour heeft een volwassen kwaliteitssysteem dat zich continu verbetert. Het onderzoek leidt tot een positief advies voor continuering van het certificaat voor de komende 3 jaar. Grootste aandachtspunt ligt bij het rapporteren op doelen. Hier moeten we in 2024 een verbeterslag op maken.

Certificaat InteraktContour maatstaf exp datum 1 nov 2026 (2310) (3) icoonCertificaat InteraktContour maatstaf exp datum 1 nov 2026 (2310) (3) pijl

Hersenz keurmerk

Danielle van den Os, manager Behandeling, mocht woensdag 30 augustus 2023 vol trots het Hersenz keurmerk in ontvangst nemen.

Hersenz Coöperatie is in 2021 gestart met audits bij 13 zorgorganisaties die het behandelprogramma Hersenz bieden met als doel om deze eind 2023 van het keurmerk te voorzien. Organisaties die het keurmerk van Hersenz Coöperatie krijgen, mogen gebruik blijven maken van het wetenschappelijk onderbouwde behandelprogramma.

De eenheid Behandeling van InteraktContour werd in mei 2023 getoetst op verschillende kwaliteitscriteria. Hierbij is onder andere gekeken naar de scholing van de behandelaars en hoe het behandelprogramma wordt aangeboden. InteraktContour bleek de eerste organisatie die in 1 keer de audit op alle onderdelen goed volbracht!

Pilot 'Eerstelijns fysiotherapie'

Halverwege 2023 is de pilot Eerstelijns fysiotherapie afgerond. De pilot liet zien dat er voldoende vraag was naar eerstelijs fysiotherapie met kennis op gebied van NAH. Eerstelijns fysiotherapie en het kader zijn verder uitgerold op alle behandellocaties, waarbij een lichte groei is te zien in eerstelijns fysiotherapie vragen.

Website 'Verder met hersenletsel'

In november lanceerde InteraktContour de vernieuwde website Verder met hersenletsel. Dit platform bevat informatieve artikelen, praktische tips en inspirerende verhalen over het leven én omgaan met niet-aangeboren hersenletsel.

Omdat het platform al bestaat sinds 2017 was het toe aan een opfrisbeurt. Het uitgangspunt was duidelijk; het moet van toegevoegde waarde zijn voor mensen met NAH en hun naasten. Daarom lieten we een groepje cliënten en naasten feedback geven op het eerste concept. En dat leverde waardevolle inzichten op!

Gert, die zelf NAH heeft, was een van die mensen. “Wat mij betreft is deze website echt een toegevoegde waarde. Mooie kleuren, helder lettertype en niet te druk. Heel fijn als je last hebt van overprikkeling. Ik zou hier zeker iets aan hebben.”

 

https://www.verdermethersenletsel.nl/ icoonhttps://www.verdermethersenletsel.nl/ pijl

Triage DigiContact

In 2023 is in de regio Zwolle met regiogelden van het Zilveren Kruis een start gemaakt met verpleegkundige triage op afstand. Hierbij wordt samengewerkt met de zorgorganisaties: Frion, Stichting Sprank, InteraktContour, Philadelphia, Omega Groep, Trajectum, ’s Heeren Loo en Baalderborg Groep. DigiContact levert de verpleegkundige triage op afstand, met een laagdrempelige toegang tot consultatie van een verpleegkundige.

Het doel van dit project is om de toegang tot medische basiszorg voor cliënten uit de regio te behouden en de samenwerking met huisartsen te behouden/verbeteren. Dit willen we bereiken door de inzet van een verpleegkundige consultatiedienst op afstand om ervoor te zorgen dat alleen noodzakelijke medische vragen bij de huisarts terechtkomen.

Het resultaat van dit project moet zijn dat elke cliënt in de regio een eigen (huis)arts heeft en dat deze alleen wordt betrokken in gevallen waarin dit echt noodzakelijk is. Zorgvragen worden 24 uur per dag en 7 dagen per week opgevangen door de verpleegkundige consultatiedienst op afstand.

Na een periode van voorbereiding zijn de locaties de Koppel, Nieuw Bloemensteijn en Daendelsborgh begin december 2023 gestart met een pilot van 4 maanden.

In dit interview vertelt regieverpleegkundige Therese meer over DigiContact.

Interview_vpk triage DigiContact icoonInterview_vpk triage DigiContact pijl

 

“Je kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week heel laagdrempelig bellen met DigiContact.”

Bekijk de ervaringen van een cliënt en haar partner en mantelzorger in het filmpje hiernaast.

Visitatie GZ-opleiding

De GZ-opleiding is een postmaster beroepsopleiding, die opleidt tot het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog volgens artikel 3 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1993). De opleiding tot GZ-psycholoog is toegankelijk voor diegenen die een afgeronde academische opleiding (doctoraal- of masterexamen) hebben binnen de psychologie, pedagogische wetenschappen, of geestelijke gezondheidskunde.

Binnen de opleiding wordt gestreefd naar een nauwe aansluiting tussen het praktijkgedeelte en het cursorisch gedeelte. Het omvangrijkste deel van de opleiding (ruim 75%) vindt plaats in de praktijk. Na toelating tot de opleiding is de psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG) aangesteld als werknemer bij een door de hoofdopleider erkende praktijkopleidingsinstelling. InteraktContour is sinds 2017 een erkende praktijkopleidingsinstelling en wordt iedere vier jaar gevisiteerd. O.a. door corona heeft de opleidingsinstelling PVO Groningen vertraging opgelopen in de visitatieplanning van de te visiteren organisaties.

In 2023 vond bij InteraktContour de eerste visitatie plaats. De visitatiecommissie bestond uit een afvaardiging van de opleidingsinstelling PVO Groningen. Op het bestuursbureau vonden gesprekken plaats met de bij de opleiding betrokken functionarissen (praktijkopleiders, werkbegeleiders), de PIOG’s en de bestuurder.

De algehele conclusie was als volgt:

“InteraktContour heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het neerzetten van de GZ-opleiding binnen de organisatie. Er staat een enthousiast team van opleiders, er worden geschikte opleidingsplekken gecreëerd en PIOG’s zijn tevreden over de diversiteit aan werkzaamheden die zij binnen de instelling kunnen doen.”

Daarmee is een positief advies afgegeven nadat aan enkele voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden worden in de eerste helft van 2024 geïmplementeerd.

 

De eenheid Maatschappelijke Ondersteuning

In 2023 ondersteunde de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning weer veel cliënten naar meer zelfstandigheid. Op de factsheet staan de thema’s vanuit de 5 perspectieven waaraan de teams werkten. Daarnaast gingen ze aan de slag met de projecten van Langer thuiswonen, Ervaringsdeskundigheid en Digitale dagbesteding.

168167 IC Infographic Maatschappelijke Ondersteuning icoon168167 IC Infographic Maatschappelijke Ondersteuning pijl

Veiligheid van de zorg

Het borgen van veiligheid in zorg en ondersteuning is uitermate belangrijk. Dit doen wij door aandacht te hebben voor zaken als de onderkenning van aanmerkelijke gezondheidsrisico’s, veilig gebruik van medicatie, omgaan met agressie, valpreventie en voedselveiligheid.

swoosh

Cliëntveiligheid

Het bieden van veilige en goede zorg voor zowel cliënten als medewerkers is belangrijk. Door middel van het retrospectief kijken naar incidenten, leren van we van gebeurtenissen en signaleren we risico’s. En met die risico’s in beeld verbeteren we, op cliëntniveau, maar ook overstijgend.

In 2023 zijn er 5727 incidenten gemeld in ons incidentenmanagementsysteem Zenya. In 2022 waren dit er 5164. De toename zien we als resultaat van een groeiende meld- en verbetercultuur. Daarnaast zien we een veranderende cliëntpopulatie en verandert ons landschap ook: we hebben een aantal grotere woonlocaties, bieden steeds intensievere zorg op zowel somatisch als gedragsmatig vlak en kennen net als andere zorgaanbieders uitdagingen met inzet van vast personeel en ZZP’ers.

Top 3 incidenten: medicatie-, val- en agressie incidenten blijven de meest gemelde incidenten
Handelingen rondom medicatie worden alle dagen, meermaals en op alle locaties uitgevoerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het percentage medicatie incidenten bovenaan staat. 47% van het totaal aantal gemelde incidenten zijn medicatie incidenten. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan 2022 (48%). Evenals vorig jaar zien we veel weigeringen van medicatie. 33% van de medicatie incidenten wordt aangemerkt als weigering of als niet ingenomen door cliënt. Samen met de cliënt kijken we naar de oorzaak van weigeren en, waar mogelijk, naar alternatieven. 29% van de gemelde medicatie incidenten betreffen meldingen met betrekking tot het aftekenen van medicatie. Oorzaken van deze meldingen liggen in technische storingen van het aftekenprogramma of internet, maar ook in gedrag van medewerkers. De taakhouders incidentmeldingen (Fobo) werken samen met de regieverpleegkundige en andere collega’s continu aan het verbeteren van het medicatieproces.

Vallen is 1 van de risico’s die inherent is aan hersenletsel. 19% van het totaal aantal gemelde incidenten bestaat uit valincidenten. Cliënten vallen bijvoorbeeld tijdens beweegactiviteiten, de ADL of wanneer ze iets van de grond oppakken. Met een valanalyse brengen we de risicofactoren in kaart, zodat we gericht interventies kunnen inzetten. Fysio- en ergotherapeuten kijken mee voor oefeningen of hulpmiddelen. Soms kunnen we het valrisico niet wegnemen of heeft dit een te grote impact op de kwaliteit van leven. Dan doen we, uiteraard in samenspraak met cliënt en het netwerk, interventies die gericht zijn op het zo klein mogelijk houden van het mogelijke gevolg. Denk aan valdetectie of valtraining.

17% van het totaal aantal gemelde incidenten betreft agressie. We zien een lichte stijging ten opzichte van 2022. Dit is inherent aan de opstart van NAH+ locaties. Agressie is gericht tegen medewerkers, medecliënten of tegen een niet specifiek persoon. Agressie wordt het meest verbaal geuit, maar helaas zien ook we ook (lichte) fysieke agressie. Iedereen mag boos zijn of een keer uit zijn slof schieten. Als dit herhaaldelijk of buiten proporties gebeurt, wordt er multidisciplinair gekeken naar de oorzaak van de agressie. De gedragswetenschappers adviseren medewerkers én cliënt hoe agressie tijdig herkend en gede-escaleerd kan worden. Dit op casusniveau, maar ook in een scholing. Verder adviseren zij over de begeleiding, houding van medewerkers of aanpassingen in medicatie. Adviezen worden vastgelegd in een signaleringsplan en het zorgplan. Medewerkers die in aanraking komen met agressie worden, naast geadviseerd, ook standaard gevraagd of zij behoefte hebben aan nazorg.

Prisma onderzoek
Incidenten met een grote impact zijn onderzocht aan de hand van de Prisma methodiek. Uit deze onderzoeken komen verbeteracties op cliënt- en teamniveau, maar ook op stichtingsniveau.

Zo leerden we bijvoorbeeld dat we de veilige zorgrelatie tussen cliënten en medewerkers kunnen optimaliseren, maar ook dat de positionering van de verschillende functies binnen het hernieuwde functiehuis vragen met zich meebrengt over de taken, verantwoordelijkheden, samenwerking en communicatie. Deze zaken worden opgepakt in de projectgroepen en organisatiebreed uitgerold.

Incidenten per cliënt

Door analyse weten we dat het normaal is dat de cliënten die bij ons wonen 0-5 incidenten per kwartaal ‘op naam hebben staan’. Ook weten we dat er cliënten zijn met veel meer incidentmeldingen. Deze cliënten hebben complexe zorg nodig en het schrijven van incidentmeldingen maakt inzichtelijk op welk vlak deze zorg zich concentreert. Hierdoor kunnen we tijdig schakelen in een multidisciplinair team met de juiste samenstelling.

 

Gemiddeld aantal incidenten per cliënt, per jaar, per eenheid

Behandeling MO ZenW
2022 2023 2022 2023 2022 2023
Aantal cliënten 410 412 2658 3649 742 736
Totaal aantal incidenten 24 15 523 636 4617 5076
Gemiddeld aantal incidenten per cliënt 0,06 0,04 0,20 0,17 6,2 6,9

PDCA werken

Sinds 2022 is het mogelijk om verbetermaatregelen te registreren en te monitoren in Zenya. We werken met een zogenaamde Verbetermaatregelmodule. Daarnaast worden kleinere, ad hoc verbeteringen, zoals aanpassing in het zorgplan, uitgezet door middel van een actiepunt in Zenya. Teams kunnen monitoren of actiepunten uitgevoerd zijn of nog open staan. Dit ondersteunt het PDCA werken met incidenten.

In 2023 zijn er in totaal 31 verbetermaatregelen ingevoerd in de verbetermaatregelmodule. De helft werd ingevoerd door taakhouders, de andere helft vanuit Prisma onderzoek. De verbetermaatregelen zijn divers van omvang en aard. Ze omvatten aanpassingen in cliëntdossiers, gesprekken met (externe) deskundigen, maar ook het aanscherpen van het doorstroombeleid, de visie op ‘onze client’ en het optimaliseren van de veilige zorgrelatie tussen cliënten en medewerkers.

Samenspel

In de zorg hechten we veel waarde aan het samenspel tussen cliënt, medewerkers, netwerk en vrijwilligers. In dit thema lees je hoe we ervoor zorgen dat dit samenspel zo goed mogelijk verloopt.

swoosh

Koers 2024 - 2028

In 2023 is de koers uitgezet voor de jaren 2024-2028. Met deze koers werken we ook aan de 5 kanslijnen uit het landelijk akkoord toekomstbestendige gehandicaptenzorg (zie koersplan). In het ontwikkeltraject werden cliënten, naasten en collega’s vanuit de hele organisatie betrokken.

Zo organiseerden we in mei en in september/oktober webinars met zo’n 200 collega’s. In mei haalden we input op voor het ontwikkelen van de koers. In september/oktober is de koers gepresenteerd en gaven collega’s feedback en advies over hoe verder aan de slag te gaan met de koers. Cliënten en naasten dachten mee tijdens verschillende gespreksrondes in mei. Tijdens het hele traject waren er meedenkbijeenkomsten met collega’s. Ook waren de CCR, OR, MT en RvT betrokken en namen zij deel aan de verschillende bijeenkomsten die hebben geleid tot de nieuwe koers. Met interviews is er input opgehaald bij stakeholders, zoals zorgkantoor, revalidatiecentrum en andere zorgorganisaties.  

We zijn trots op het resultaat!
Deze langetermijnstrategie geeft ons richting en de mogelijkheid om te leren en bij te sturen als dat nodig is. Zo zijn we altijd klaar voor de toekomst. 

Koersplan

Het volledige koersplan lees je hier.

Er is een koerskwartet gemaakt voor teams om samen het gesprek te voeren over de koers van InteraktContour en wat dit betekent in de praktijk.

Bekijk hiernaast de video over de koers. 

interaktcontour-koersplan2024-2028 icooninteraktcontour-koersplan2024-2028 pijl

Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid is een project binnen de eenheid MO. Er is een werkwijze ontwikkeld waarmee gecertificeerde ervaringsdeskundigen NAH andere cliënten kunnen helpen. De ervaringsdeskundigen delen hun eigen ervaringsverhaal met cliënten, binnen de cursus Breinbasics en in contacten met stakeholders en (nieuwe) medewerkers/teams. De ervaringsdeskundigen binnen het project worden ingezet op de MO locaties Deventer, Zwolle en Almere. In 2024 schalen we op naar de eerste andere locaties.

Inmiddels zijn 3 groepen ervaringsdeskundigen gescreend, getraind en ingezet. Zij hebben in 2023 ook een verdiepingstraining gevolgd. De doelstelling is gehaald; 21 gecertificeerde ervaringsdeskundigen zijn actief ingezet en delen hun ervaringsverhaal.

Eind 2023 startten we met de screening voor een vierde trainingsgroep.

Resultaat
In 2023 is gekeken naar de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen. We hebben vragenlijsten uitgezet bij de betrokkenen. De ervaringsdeskundigen, die deelnemen aan het project, geven aan dat ze zich gewaardeerd voelen en dat ze zijn gegroeid in hun vertrouwen in eigen kunnen. Bij cliënten zien we de meerwaarde van herkenning/erkenning door de ervaringsdeskundigen. Voor beiden is het fijn om ervaringen te delen.

Wat vinden de ervaringsdeskundigen?
9 ervaringsdeskundigen hebben de vragenlijst ingevuld. Zij voelen zich gewaardeerd, betrokken en prettig binnen hun rol. Ook de betrokken- en bereikbaarheid vanuit de coördinatoren wordt als zeer prettig ervaren. Ze ervaren groei met betrekking tot de presentatie van hun ervaringsverhaal. Tot slot wordt aangegeven dat onderlinge afstemming en overleg tussen ervaringsdeskundigen en de coördinator en teams belangrijk en noodzakelijk blijft.

“Een enorme verrijking om op deze manier wat te kunnen betekenen. En het is helend.”

Wat vinden de medewerkers?
14 medewerkers van de pilotteams deelden hun ervaringen. De inzet van ervaringsdeskundigen binnen het MO team werd gemiddeld beoordeeld met een 7,71. De ervaringsdeskundigen werden het meest ingezet bij de individuele begeleiding-cliënten, tijdens werkoverleg en bij nieuwe medewerkers. 90% van de medewerkers vindt de ervaringsdeskundigen competent en sociaalvaardig genoeg om ingezet te worden.

“Ik ervaar de inzet van ervaringsdeskundigen als een prima en goede aanvulling op ons aanbod.”

Wat vinden de cliënten?
7 cliënten deelden hun ervaringen. Het contact hebben alle cliënten als prettig en vertrouwd ervaren. Tips zijn om de inzet voort te zetten en te zorgen voor een goede afstemming tussen de ervaringsdeskundige en de begeleider van de cliënt.

“Ik heb er gewoon veel aan; ik kan mijn verhaal kwijt. Ik hou er een goed gevoel aan over, ik ben weer even wat rustiger in mijn hoofd.”

Vervolg
De volgende leerpunten vanuit 2023 nemen we mee:

 • Vraag en aanbod goed op elkaar laten aansluiten; nog niet alle mogelijkheden van de inzet worden binnen de teams benut.
 • Onderlinge afstemming tussen ervaringsdeskundigen, de coördinator en de teams blijft belangrijk en noodzakelijk.
 • Voldoende informatievoorziening voor de gehele organisatie door bijvoorbeeld berichtgeving op intranet, folder-, poster- en filmmateriaal.

Quotes

"Het is voor studenten een absolute meerwaarde om het verhaal van een ervaringsdeskundige te horen en om hiermee samen te werken."
Deltion College Zwolle
"Er wordt op alle fronten overlegd en rekening gehouden met mijn kunnen en belastbaarheid."
Ervaringsdeskundige
"Het inzetten van ervaringsdeskundigen heeft meerwaarde voor zowel cliënten als personen buiten de organisatie ter verduidelijking van wat InteraktContour te bieden heeft."
Medewerker
"Contact tussen de ervaringsdeskundige en mijn begeleider is noodzakelijk en logisch aangezien deze als enige NAH wel/goed begrijpt en alle klachten herkend."
Cliënt

Fusie Boogh

In 2023 heeft de integratie van Boogh zich gericht op de inhoud van:

 • Zelforganisatie in teams regio Utrecht.
 • Methodisch werken volgens competentiegericht begeleiden (CGB) en werken met modules.
 • De harmonisatie van het functiehuis is geëffectueerd per 1 april met terugwerkende kracht per 1 januari.
 • Masterplan voor locaties MO regio Utrecht (in totaal masterplan huisvesting MO).
 • Signing op locaties is vervangen voor signing van InteraktContour.
 • Verkorte audit in maart gevolgd door uitgebreide audit door CIIO, waarbij regio Utrecht en integratie in InteraktContour focus had.
 • De teams regio Utrecht zijn onderdeel van alle activiteiten binnen MO en InteraktContour als geheel. Denk aan inspiratiedagen MO, projecten Langer thuiswonen en Technologie.

Duurzaamheid

Klimaatverandering is dé uitdaging voor onze en komende generaties. De aarde wordt warmer en we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Dit bedreigt het leven van mensen, dieren en de natuur.

Klimaatdoelen 2030 en 2050
De Europese Unie heeft in 2016 mede namens Nederland het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken tot onder 2 graden Celsius.
De EU-lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 55 % minder CO2- moet uitstoten. In 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat er geen broeikasgassen meer worden uitgestoten.

Duurzaamheid in de zorg
Zorginstellingen en ziekenhuizen gebruiken voor hun dienstverlening veel energie, voedsel en grondstoffen. Daarmee dragen ze bij aan klimaatverandering en aan vervuiling van het milieu.
Het RIVM heeft uitgerekend dat de Nederlandse zorgsector voor zo’n 7 procent bijdraagt aan de totale uitstoot van broeikasgassen.

InteraktContour wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan een duurzamere wereld door mee te helpen aan het reduceren van de CO2-reductie en doet dat vanuit maatschappelijke en persoonlijke verantwoordelijkheid. InteraktContour gaat voor een duurzame groei.

De speerpunten zijn hierbij: werken vanuit een gezonde basis, werken aan duurzame zorg en zorgen voor een wendbare organisatie.

Aan de hand van de Green Deal 3.0, maakt InteraktContour een slag op het gebied van duurzaamheid. Deze Green Deal bestaat uit verschillende thema’s met als doel de CO2-uitstoot te verminderen en zuinig om te gaan met grondstoffen.
Belangrijke thema’s vanuit de Green Deal zijn:

 • Gezondheid cliënten en medewerkers
 • Afval, voeding, inkoop en mobiliteit
 • Reductie van de CO2-uitstoot, gasverbruik en elektriciteitsverbruik
 • Circulair werken
 • Medewerkers en cliënten informeren en bewuster maken van duurzaam gedrag

Binnen de Green Deal kun je gecertificeerd worden voor brons, zilver of goud. InteraktContour heeft ervoor gekozen om zich voor de pilotlocatie te richten op de certificering van niveau zilver. Hiermee laten wij zien dat wij, als organisatie, duurzaamheid serieus nemen.

Met het projectteam, ook wel het Green Team genoemd, en de verschillende werkgroepen startten we op 26 september 2023 officieel met een kick-off. Het Green Team en de werkgroepen zorgen ervoor dat duurzaamheid bij de werkprocessen wordt meegenomen en zo mogelijk geïntegreerd gaat worden.

De volgende werkgroepen zijn gestart:

 • Mobiliteit vervoer
 • Vastgoedbeheer en Ontwikkeling
 • Leefstijl en leefomgeving
 • Gedrag in beweging
 • Facilitair en inkoop

In 2024 voegen we hier het lokale Green Team, dat bestaat uit medewerkers en cliënten van de pilotlocatie, aan toe.

Green Deal Zorg 3.0 icoonGreen Deal Zorg 3.0 pijl

Bespaarcampagne

Ook in 2023 werd met een bespaarcampagne via intranet aandacht gevraagd voor het besparen van energie binnen InteraktContour.
Locaties kregen een bespaartoolkit met handvatten om te besparen en tijdens bijeenkomsten met cliënten werden fleecedekens uitgedeeld.

In dit interview lees je hoe medewerker Cas en deelnemer Margot van onze dagbestedingslocatie in Lelystad het besparen aanpakten. 

Interview_bespaarcampagne icoonInterview_bespaarcampagne pijl

Raad van Toezicht bezoekt locaties

In 2023 bezocht de Raad van Toezicht enkele woonlocaties. Dat waren de Archipel in Almere, de Dodoenserre in Amersfoort en de koppels in Zwolle. Het enthousiaste onthaal op elke locatie was hartverwarmend. Ook de open gesprekken tussen de Raad van Toezicht en cliënten en medewerkers hebben indruk gemaakt. Daaruit zijn enkele rode draden te halen, die ook dit jaar feilloos illustreren hoe belangrijk de verbinding tussen het werkveld en het hoofdkantoor is.
Zo hebben de medewerkers op de 3 locaties zorgen over de bemensing van het zorgpersoneel. Ze zien mogelijkheden in de technologie, mits die passend is. De uitleenservice is daar een heel mooi en succesvol voorbeeld van. De professionals weten dat de inzet van het netwerk rond de cliënt ook genoemd wordt als optie om dit knelpunt te hanteren. Dit is wat hen betreft minder kansrijk, want niet alle cliënten hebben een netwerk.

Deze input ziet de Raad van Toezicht als mooie voeding voor vervolggesprekken over capaciteitsmanagement op en met de collega’s op het bestuursbureau in Nunspeet.

Tot slot zag de Raad van Toezicht een verschil tussen het interieur, en de staat van onderhoud van de verschillende locaties. Wellicht kan het uiterlijk van de nieuwe locaties een inspiratie zijn voor de bestaande locaties? En dat idee kan het gesprek over onderhoud en beheer op en met het hoofdkantoor weer goed voeden. Een mooie win-win situatie.

In beweging met NAH

Het project in beweging met NAH heeft als doel cliënten binnen behandeling beter voor te bereiden op zelfstandig blijven bewegen binnen het bestaande sport- en beweegaanbod in hun omgeving na hun behandeling bij InteraktContour. In 2022 werd hiervoor een werkwijze ontwikkeld voor de locaties Deventer en Almelo. Deze bestaat uit een beweegmap met inhoudelijke thema’s, gesprekken met cliënt over vervolgwensen en kennismakingsactiviteiten met bestaand beweegaanbod in de omgeving.

De beweegmap bestaat uit zes thema’s gericht op bewegen, bijvoorbeeld kracht, balans of grenzen. Elke 4 weken staat er een thema centraal, door hier uitleg over te geven, een activiteit hieraan te koppelen en cliënten aan het denken te zetten over de toepassing in de thuissituatie.

De kennismakingsactiviteiten worden gepland met beweegaanbieders uit de gemeente met passend aanbod voor mensen met NAH. Dit varieert van NAH-boksen, tafeltennis of walking football tot jeu de boules of yoga. Het doel is om cliënten vanuit de veilige omgeving van de behandeling kennis te laten maken met de participatiemogelijkheden in hun eigen woonomgeving. Cliënten worden hierdoor aan het denken gezet en ontdekken mogelijkheden waar ze zelf niet aan gedacht hadden.

In 2023 is het project voortgezet en lag de focus op de implementatie op alle behandellocaties. Met een werkgroep vanuit alle behandellocaties ontwikkelden we een uniforme beweegmap. Na een pilotperiode met de nieuwe werkwijze is deze in oktober 2023 op de inspiratiedag van behandeling definitief ingevoerd. Daarnaast maakten we de afspraak dat elke behandellocatie in eigen tempo werkt aan het uitbreiden van het netwerk van beweegaanbieders in de omgeving, zodat er meer kennismakingsactiviteiten georganiseerd kunnen worden.

In 2024 gaan we evalueren.

Lees meer in dit artikel.

Anders zorgen, Samen doen

Medio 2023 startte het project Anders zorgen, Samen doen. Dit project gaat ons helpen om ook in de toekomst goede te zorg te blijven bieden.
Binnen de gezondheidszorg nemen de vraag naar zorg en tekorten aan personeel en budget toe. Het is dan ook nodig om zaken anders te regelen. Dat is ook het beleid van de overheid en de zorgkantoren.

Wat is anders zorgen
Wat betekent dat, de zaken anders regelen? De volgende vragen helpen ons om daar een antwoord op te geven:

 • Waar stopt de zorg voor de cliënt en waar begint het leven van de cliënt?
 • Welke taken horen tot de kern van de zorg en welke niet?
 • Hoe zorgen we ervoor dat cliënten zoveel mogelijk een eigen leven leiden met steun van het eigen netwerk, zorgtechnologie en vrijwilligers?

Anders zorgen kost tijd en het beantwoorden van bovenstaande vragen brengt dilemma’s met zich mee. Daarbij hebben we onze cliënten, hun netwerk, de vrijwilligers en onze medewerkers nodig. Het vraagt om maatwerk voor elke cliënt om echt anders te werken en dit te organiseren.

Wat gaan we samen anders doen
InteraktContour werkt samen met de VGN en Zorgverzekeraars Nederland aan nieuwe initiatieven. Binnen Anders zorgen, Samen doen, zijn 4 werkgroepen gestart rondom de thema’s:

 • Zelfredzaamheid van de cliënt: hoe kunnen we de zelfredzaamheid van de cliënt vergroten vanuit de teams en met hulp van andere disciplines.
 • Juiste zorg binnen de Wlz: welke zorg en begeleiding geven wij en voor welke activiteiten betrekken we naasten, netwerk, vrijwilligers en andere (zorg)organisaties.
 • Netwerk van de cliënt: hoe kunnen we het netwerk van de cliënt eerder en beter bij de zorg en begeleiding betrekken en hoe kunnen we optimaal met hen samenwerken.
 • Vrijwilligers: het ontwikkelen van een volwaardig vrijwilligersbeleid met veel aandacht voor het werven en behouden van vrijwilligers. Er is een enquête afgenomen onder alle vrijwilligers.

Centraal in het project staat de volgorde waarin wordt gekeken welke hulp en ondersteuning nodig is:

 1. Wat kan de cliënt zelf (leren)?
 2. Waarbij kunnen hulpmiddelen en/of technologie helpen?
 3. Wat kan het netwerk en/of andere instanties?
 4. Wat kunnen vrijwilligers?
 5. Wat is nodig van zorgmedewerkers?

Praatplaat
Er is een praatplaat gemaakt: Anders zorgen. We doen het Samen! Bekijk ‘m hier.
Deze praatplaat is ook ingezet bij de AEPG teamreflecties bij de woonlocaties waar Anders zorgen, Samen doen het centrale thema is.

In 2024 leveren we de eerste concrete resultaten van het project op.

Quotes van vrijwilligers

"Ik denk dat jullie de vrijwilligers beter en structureler in kunnen zetten. Zij kunnen ook de lunch verzorgen en wasjes draaien en opvouwen. Dan worden de medewerkers ontzorgd die zo meer tijd hebben voor de specialistische zorgtaken voor de cliënt."
"Mijn cliënt heeft mij zelf als vrijwilliger gevraagd, na een ondersteuningstraject via haar werk."
"Ik ben met heel veel plezier aan het werk."
"Ik zou het fijn vinden als er 1 á 2 keer per jaar overleg is met alle vrijwilligers waarbij we informatie krijgen over nieuwe ontwikkelingen binnen InteraktContour en de vrijwilligers onderling kennis kunnen maken."
"Ik vind het heel leuk om 1 keer per week in de bus te rijden en om de week bij goed weer samen met de cliënt op de duofiets te fietsen."

Regionale samenwerkingsverbanden

In 2023 is met andere zorgaanbieders in de regio’s Zwolle, Twente en Utrecht een samenwerking gestart op het gebied van Medisch Generalistische zorg. In deze regio’s is er een toenemend tekort aan huisartsen, met patiëntenstops tot gevolg. De zorgzwaarte en zorgbehoefte van cliënten met NAH is bovendien hoog, waardoor het steeds lastiger wordt om voor nieuwe cliënten een huisarts te vinden.
Om oplossingen te vinden voor deze problematiek zijn er diverse projecten gestart waar InteraktContour aan mee doet. Doel daarbij is om de toegang tot de medische basiszorg voor cliënten te behouden en de samenwerking met de huisartsen te behouden en verbeteren.

In de regio Zwolle is ingezet op verpleegkundige triage met DigiContact, waarbij een verpleegkundige consultatiedienst op afstand ervoor zorgt dat alleen noodzakelijke medische vragen bij de huisarts terechtkomen. Meer hierover lees je onder het hoofdstuk Kwaliteit.

In Twente zijn er door de betrokken organisaties meerdere projecten gestart. Deze richten zich onder andere op triage, scholing basiskennis en -vaardigheden voor agogisch geschoolde medewerkers en regionale capaciteit van Verpleegkundig Specialisten. Er is een triage-tool ontwikkeld die in 2024 wordt geïmplementeerd. Gebruik hiervan zal onze medewerkers helpen om op een goede manier stepped care toe te passen, waarbij niet onnodig de huisarts wordt betrokken bij de zorgvraag van cliënten.

In de regio Utrecht is vooral ingezet op taakherschikking/stepped care en kennisdeling middels diverse themasessies.

De samenwerking is waardevol en helpt ons om met de toekomstige uitdagingen op het gebied van de medisch generalistische zorg om te gaan. De regionale samenwerking wordt in 2024 gecontinueerd.

Rookvrije zorg bij InteraktContour?

De VGN heeft een visie geformuleerd op de rookvrije gehandicaptenzorg: Visie rookvrije zorg VGN. Hierin geeft zij aan waar we als sector in 2030 met de Rookvrije Zorg willen staan.
De Brancheorganisaties in de zorg (BoZ) hebben gezamenlijk het Juridisch kader rookvrije zorg (Juridisch kader BoZ) gepubliceerd. In dit juridisch kader wordt beschreven dat de wet verplicht om in een gebouw of inrichting die gebruikt wordt door een instelling voor gezondheidszorg, een rookverbod in te stellen. Dit houdt in dat in een instelling niet gerookt mag worden. De uitzondering die gemaakt is voor speciale rookruimtes is vervallen per 1 juli 2021. Er zijn echter nog 2 uitzonderingen op dit rookverbod opgenomen waarbij de zorgaanbieder niet verplicht is een rookverbod in te stellen. Namelijk:

 1. De privéruimten van cliënten. Er is nergens een definitie opgenomen die omschrijft wat hieronder wordt verstaan. In het betreffende kader wordt gekozen voor de volgende definitie: een ruimte die exclusief door de cliënt wordt gebruikt en waar hij voor langere tijd verblijft (dus niet waar meerdere cliënten verblijven of waar een cliënt tijdelijk verblijft, zoals in een ziekenhuis).
 2. De open lucht. Een beschutte rookplek, zoals een abri, mag alleen worden ingericht op het buitenterrein bij het gebouw. Voorwaarde is dat de voorziening buiten het gebouw is geplaatst. Dus niet op binnenplaatsen en onder afdakjes van het gebouw.

In de algemene huisregels kan worden bepaald dat het rookverbod ook wordt ingesteld op plaatsen waar dat niet verplicht is: in de open lucht of in de privéruimten. Het opstellen van dit rook(vrij)beleid vraagt om een zeer zorgvuldige belangenafweging door de zorgaanbieder. De werkgever kan het (grondwettelijke) recht van de werknemer op bescherming van zijn gezondheid en dus op een rookvrije werkplek afwegen tegen het (grondwettelijk) huisrecht van de cliënt, waarbij de cliënt de vrijheid heeft zijn leven naar eigen inzicht in te richten en zijn persoonlijke levenssfeer wordt beschermd. Ook kan de zorgaanbieder de belangen van de veiligheid van de locatie (en andere cliënten) afwegen tegen het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. (bron: Juridisch kader BoZ)

Met de komst van de nieuwe kernvoorzieningen en bovenstaande ontwikkelingen komt de vraag op wat de visie is van InteraktContour omtrent rook(vrij)beleid voor cliënten die bij ons wonen.
InteraktContour handelt nu volgens de letter van de wet, de cliënt kan roken in zijn privéruimte. Maar de geest van de wet is dat we steeds meer naar een rookvrije omgeving willen, dus wordt het tijd dat we een visie ontwikkelen. Hier is in 2023 een aanzet toe gedaan door middel van een moreel beraad waaraan vertegenwoordigers van de OR, de CCR, management, stafmedewerkers, verpleegkundigen en gedragswetenschappers deelnamen. De volgende stap is samen te bepalen wat we met elkaar verstaan onder rookvrij en hoe we door middel van maatwerk de rechten en autonomie van cliënten en medewerkers kunnen behouden. Hieraan geven we in 2024 opvolging.

Medezeggenschap

Medezeggenschap vindt binnen InteraktContour op alle mogelijke niveaus plaats. Op individueel niveau op locaties, met bijvoorbeeld verschillende cliëntmomenten. Maar ook op teamniveau met huiskamergesprekken of thema-avonden. En uiteraard is er ook de formele zeggenschap van de OR, de CRR en de cliëntraden. Daarnaast is er in 2023 een Professionele Adviesraad (PAR) opgericht waar meegedacht en geadviseerd wordt vanuit de eenheden in het primaire proces. In dit thema lees je meer over de medezeggenschap binnen InteraktContour.

swoosh

Uitgangspunten medezeggenschap

Bij de besturing van InteraktContour zijn cliënten en medewerkers onmisbaar. Van het bepalen van de koers (strategie ontwikkeling) tot en met beslissingen over alledaagse kwesties: kennis, ervaring en de mening van iedereen is nodig om tot de beste beslissingen te komen.

Naast de wettelijke vormen van medezeggenschap van cliënten en medewerkers zoals CCR en OR, wordt op veel verschillende manieren door cliënten en medewerkers meegedacht, meegepraat en geadviseerd, o.a. in reguliere en ad hoc overleggen en in werk- en projectgroepen. In 2023 heeft InteraktContour een Professionele Adviesraad opgericht. De PAR kan gevraagd en ongevraagd adviseren over zorginhoudelijke aangelegenheden met betrekking tot (strategisch) beleid. Cliënten, medewerkers en professionals denken vanuit hun rol vanaf de start mee. Bijvoorbeeld over thema’s zoals Wzd en zorgtechnologie, maar ook het functiehuis en een thuiswerkregeling.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Nieuw instrument
Eind 2022 ontstond de behoefte om het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) in 2023 op een andere manier vorm te geven. We willen de cliënt nog meer betrekken en de cliënttevredenheid meer continu onderzoeken. En niet alleen omdat dit eens in de 3 jaar verplicht is. Doel is om vaker en meer gestructureerd de dialoog met elkaar aan te gaan en samen de organisatie te verbeteren. Een multidisciplinaire projectgroep onderzocht welk CTO-instrument het beste past bij het doel, de cliënten én de medewerkers. Diverse instrumenten zijn onderzocht op punten als werkwijze, inhoud, impact, kosten en technologie. Bij de selectie en het keuzeproces waren ook leden van de CCR betrokken. Dit leidde tot de implementatie van een nieuw instrument: Ben ik tevreden?(BiT) van Praktikon. Met de BiT-gesprekslijst bespreekt de cliënt met een begeleider hoe hij zijn kwaliteit van leven ervaart en waarmee hij aan de slag wil. De uitkomsten van het gesprek worden vastgelegd in het zorgplan van de cliënt.

Implementatie en borging
Halverwege 2023 is, met akkoord van de VGN en het zorgkantoor Zilveren Kruis, besloten de start van het CTO uit te stellen tot januari 2024. Dit was nodig door de wisseling van projectleider en om de implementatie en borging goed te organiseren.

De BiT-gesprekslijst is ingebouwd in het cliëntdossier. Hiermee is het herkenbaar en gebruiksvriendelijk voor de medewerkers en kan de cliënt het zelf via Carenzorgt, voordat het gesprek plaatsvindt, al invullen. Daarnaast worden de voortgang en uitkomsten op locatie-, eenheid- en organisatieniveau gemonitord in PowerBI van InteraktContour. De oplevering van de rapporten in PowerBI zijn in het 1e kwartaal van 2024 gereed.

In november 2023 zijn alle medewerkers en managers van Zorg & Wonen en Maatschappelijke Ondersteuning via webinars en een intranetpagina geïnformeerd over het nieuwe instrument en de werkwijze. Er zijn 10 BiT-ambassadeurs opgeleid, die het gedachtengoed van BiT in de organisatie verspreiden, vragen beantwoorden en eens in de 3 jaar alle teams bezoeken. Zij ontvangen jaarlijks bijscholing ter verdieping van de BiT-werkwijze.

Het BiT-kernteam houdt de voortgang van de gesprekken in de gaten en verantwoordt 4 keer per jaar de uitkomsten op eenheid- en organisatieniveau.

Cliëntmomenten Maatschappelijke ondersteuning

Binnen de eenheid MO wordt medezeggenschap van cliënten veelal vormgegeven door middel van cliëntmomenten. Deze vinden minimaal 2 keer per jaar plaats tussen cliënten en medewerkers.
Lees meer in de handleiding cliëntmomenten.

Handleiding clientmoment (Versie 4) icoonHandleiding clientmoment (Versie 4) pijl

Centrale Cliëntenraad

In 2023 kwam de Centrale Cliëntenraad (CCR) 9 keer bij elkaar. Er waren 4 reguliere vergaderingen en 5 keer een ingelaste vergadering. De CCR is betrokken geweest bij een aantal belangrijke onderwerpen, waaronder de langetermijnstrategie en het daaruit voortkomende koersdocument 2024-2028.

Cliënten weten de (voorzitter van de) CCR goed te vinden en geven regelmatig vragen mee om voor te leggen in de vergadering. Algemene zaken worden door de leden van de CR teruggekoppeld aan medecliënten.

De verbinding met het managementteam wordt door de leden van de CCR ervaren als laagdrempelig. Ze vinden het prettig dat de bestuurder aansluit bij de vergadering. Ook de aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht wordt als zeer waardevol ervaren. Verder is er sprake van aandacht en wederzijds respect.

Naast de lange termijn strategie en het daaruit voortvloeiende koersdocument zijn de volgende onderwerpen in 2023 aan de orde geweest:

 • Technologie
 • Cliënttevredenheidsonderzoek
 • Project Anders zorgen, Samen doen
 • Duurzaamheid
 • Profielschets en werving nieuw lid Raad van Toezicht (op voordracht van de CCR)
 • Benoeming ambtelijk secretaris
 • Inwerkreview Raad van Bestuur
 • Ontwikkelingen MO
 • Wasbeleid woonlocaties
 • Moreel beraad: InteraktContour rookvrij
 • Zelfevaluatie CCR
 • Jaarstukken
 • Kwartaalrapportages

Ondernemingsraad

De OR vertelt over 2023. Lees het hier.

“Ontspanning op zijn tijd.”

De OR vertelt icoonDe OR vertelt pijl

Installatie PAR

1 december 2023 installeerde de bestuurder de nieuwe Professionele Adviesraad (PAR) van InteraktContour. De PAR startte met een mooie kick-off bestaande uit een intensieve training en nadere kennismaking met elkaar. De PAR, bestaande uit 9 betrokken zorgprofessionals en een ambtelijk secretaris,  is een zelfstandig functionerende raad die gevraagd en ongevraagd advies geeft over zorginhoudelijke vraagstukken en (strategisch) beleid.

De belangrijkste doelen van de PAR zijn:

 1. Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg.
 2. Het bevorderen van de professionaliteit van medewerkers.
 3. Het verbreden van het draagvlak voor zorginhoudelijke beleidskeuzes.

Oprichting personeelsvereniging

Sinds het najaar van 2023 is een groep enthousiastelingen bezig met het opzetten van de personeelsvereniging (PV) van InteraktContour. In samenwerking met de bedrijfsjurist zijn de officiële documenten opgesteld en aan de notaris voorgelegd. Als alles rond is kunnen ze van start met het organiseren van activiteiten voor de organisatie. Vanaf juni 2024 kunnen de medewerkers lid worden van de PV, in het najaar staat de eerste activiteit gepland.

Het bestuur van de PV bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, PR & communicatie en 2 bestuursleden.

Teamreflectie en deskundigheid

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers bekwaam en betrokken zijn, met aandacht voor cliënt én netwerk. In dit hoofdstuk lees je wat wij in 2023 deden in het kader van teamreflectie en deskundigheid van de medewerkers.

swoosh

Leiderschapstraject

De uitdagingen waar InteraktContour voor staat, hebben geleid tot een ambitieus herontwerp en introductie van het functiehuis. Om uitdagingen aan te gaan en tegelijkertijd medewerkers ook aantrekkelijk werk te blijven bieden, zijn nieuwe rollen beschreven en medewerkers op hernieuwde posities geplaatst.

Voor teammanagers en locatiemanagers van Zorg & Wonen betekenen het nieuwe functiehuis een verschuiving van ‘meewerkend’ leidinggevende naar teammanager. Meer dan voorheen is het van belang dat team- en locatiemanagers focussen op:

 • Resultaatgerichtheid om een gezonde bedrijfsvoering nu en in de toekomst mogelijk te maken.
 • Verantwoordelijkheid voor een team, het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel, strategische personeelsplanning en het stimuleren van een lerend klimaat.
 • Bedrijfsmatig werken, zodanig dat locaties financieel gezond zijn ondanks toename van regelgeving, stijgende kosten en afname van zorggelden.
 • Verandervermogen en wendbaarheid omdat dit nu en in de toekomst de enige zekerheid is waarmee team- en locatiemanagers te maken hebben.
 • Stevig en mensgericht leiderschap vertaalt naar Waardevol leiderschap.

Het leiderschapstraject dat in samenwerking met Cordaet is ontwikkeld geeft een basis mee van de visie op Waardevol leiderschap. De visie is richtinggevend aan het leer- en ontwikkelproces en nieuwe rol van onze team- en locatiemanagers. Het leiderschapstraject is opgebouwd rondom een zestal modules waarvan in februari 2024 al twee modules zijn doorlopen en afgerond.

Teamreflectie AEPG

Jaarlijks vinden AEPG (Alle Eenheden Professioneel Gezond) teamreflecties plaats bij alle woonlocaties van InteraktContour. Dit is een invulling van de bouwsteen professionele ontwikkeling van het kwaliteitskompas gehandicaptenzorg. Doel van AEPG:

 • Leren en ontwikkelen als team, door middel van een dialoog die de dagelijkse praktijk overstijgt.
 • Eigenaarschap bevorderen op thema’s die het team zelf belangrijk vindt.
 • Voor de eenheid Zorg & Wonen inzicht verkrijgen waar teams staan t.o.v. de thema’s en wat vanuit organisatie nodig is om hierop te acteren.

In 2023 ging de teamreflectie over het thema ‘Anders zorgen, Samen doen’ met als doel: bewustwording van het thema en met behulp van casuïstiek van de eigen locatie stilstaan bij welke dilemma’s er spelen en welke kansen en kwaliteiten het team heeft. Hoe komen we van zorgen, naar leven met zorg als organisatie? Dilemma’s die spelen zijn o.a. teveel overnemen van cliënten, wat mag netwerk wel/niet doen en hoe vinden en behouden we vrijwilligers?

Opbrengst
Driekwart van de AEPG’s uitgevoerd in 2023, voor 6 locaties zijn de teamreflecties verschoven naar het eerste kwartaal van 2024. Voor 2 locaties is besloten de AEPG dit jaar over te slaan vanwege verhuizing of andere prioriteiten op de locatie.

De opbrengst van de teamreflecties worden meegenomen in de implementatie van het project Anders zorgen, Samen doen. Lees hier meer over het project Anders zorgen, Samen doen.

Met behulp van de Balans, een hulpmiddel behorende bij de methodiek Competentiegericht begeleiden is per locatie de opbrengst samengebracht. Een samenvatting van de gewenste situatie/verlangen:

 • Zinvoller leven voor de cliënt (meer zelfredzaamheid, toename zelfvertrouwen)
 • Duidelijke kaders voor cliënt, netwerk en team
 • Team op 1 lijn, duidelijke afspraken
 • Meer in contact met netwerk, meer betrekken en uitbreiden
 • Samenwerkingsdriehoek (cliënt, netwerk, team) beter
 • Tijdswinst door heldere kaders en vergrootte zelfredzaamheid

Over de teamreflectie

Wat vinden medewerkers van de teamreflectie en hoe ervaren zij het? Een zorgregisseur van een woonlocatie en een teammanager delen hun ervaring!

“We zijn een stuk bewuster bezig met de zelfredzaamheid van onze bewoners.”

Reactie op teamreflectie icoonReactie op teamreflectie pijl

Teamreflectie MOPG

Ook binnen de eenheid MO vinden jaarlijks teamreflecties plaats. Met behulp van de MOPG-methode (Maatschappelijke Ondersteuning Professioneel Gezond) toetsen we de kwaliteitseisen binnen 5 perspectieven. We kijken hoe de teams ervoor staan en waar aandacht nodig is. De acties die vanuit de MPOG naar voren komen, ondersteunen de teams in de verdere verbetering of ontwikkeling. Lees meer hierover in de factsheet MO.

168167 IC Infographic Maatschappelijke Ondersteuning icoon168167 IC Infographic Maatschappelijke Ondersteuning pijl

Uitstroom en inzetbaarheid medewerkers

Het binden, boeien en behouden van medewerkers is één van de grootste uitdagingen waar bijna elke zorgorganisatie momenteel mee kampt, zo ook InteraktContour. De gemiddelde uitstroom is hoog, met name binnen de eenheid Zorg en Wonen (67% van de uitstroom valt binnen deze eenheid).

Afrondingsvragenlijsten en -gesprekken 
In 2023 zijn er afrondingsvragenlijsten ingevuld, met 74 medewerkers werd dit gedaan tijdens een telefonisch afrondingsgesprek. Het doel van het gesprek is dat medewerkers op een prettige manier de organisatie verlaten, de kans krijgen om onuitgesproken zaken te delen, om als organisatie te leren van hun ervaringen en daar actief verbeterslagen op te maken. Met de uitkomsten van de gesprekken kunnen we sneller en meer gericht sturen op verbeterplannen en –acties.

De top 5 functies van de respondenten:

 1. Begeleider (51)
 2. Senior begeleider MO (12)
 3. Locatie-/zorgassistent (9)
 4. Huishoudelijk medewerker (6)
 5. Zorgregisseur (6)

De meest voorkomende redenen van vertrek zijn:

 • Privéredenen
 • Gebrek aan uitdaging, voldoening en plezier in het werk
 • Wijze van leidinggeven
 • Gebrek aan aandacht en waardering
 • Sfeer in het team

Van alle respondenten geeft 30% aan dat hun vertrek voorkomen had kunnen worden. 33% geeft aan dat hun vertrek misschien voorkomen had kunnen worden.
De volgende tips/ontwikkelpunten werden genoemd:

 • Luister meer naar medewerkers én cliënten, wees transparant en neem hen serieus.
 • Voer minder veranderingen door op locaties.
 • Ga vaker met een medewerker in gesprek, naast het jaarlijkse functioneringsgesprek.
 • Houd rekening met verschillende generaties medewerkers en hun leefsituatie.
 • Breng de functie van senior begeleider weer terug binnen de eenheid Zorg en Wonen; dit geeft meer doorgroeimogelijkheden.
 • Ook zelfsturende teams hebben behoefte aan (meer) aandacht van de regiomanager.

Op basis van alle uitkomsten zetten we, in afstemming met betrokken partijen en het MT, gerichte acties in op eenheids- of locatieniveau.

Samen het potentieel pakken

In juli 2023 zijn we samen met de stichting Het Potentieel Pakken (HPP), gestart met een intensief traject binnen InteraktContour: in eerste instantie alle locaties in 3 regio’s: Almere, Amersfoort en Veenendaal. In totaal waren 152 zorgmedewerkers onderdeel van de zogeheten showcase.

Gedurende 6 maanden hebben we in het traject samengewerkt om grotere contracten mogelijk te maken. De Value Case aan het begin van het traject heeft aangetoond dat er mooie kansen liggen voor contractuitbreiding bij InteraktContour; 38% van de respondenten gaf aan, onder voorwaarden, open te staan voor een groter contract. Inmiddels hebben we 11 contractuitbreidingen gerealiseerd. Dit komt neer op totaal 72 uur per week (2 FTE extra). Daarnaast zijn er nog 10 medewerkers die contractuitbreiding overwegen (voor in totaal 40 uur), waarvan maatwerk in het rooster en langere diensten de belangrijkste voorwaarden zijn. In het nieuwe jaar gaan de teams aan de slag met nieuwe dienstenpatronen en roosters. Naar verwachting zal dit in extra contractuitbreidingen resulteren.

In dit traject hebben we samen met de stichting HPP de HPP-aanpak uitgerold binnen een deel van InteraktContour met als doel dat wij deze aanpak uiteindelijk zelfstandig kunnen uitrollen binnen alle afdelingen van de eenheid Zorg & Wonen. Door krachten te bundelen en te denken in mogelijkheden is het gelukt om invulling te geven aan de vooraf opgestelde ambitie voor dit traject:

 • Goede balans in werk en privé door een voorspelbaar, prettig en gezond rooster.
 • Daadwerkelijk vergroten van contracten om zo vacatures met eigen potentieel in te kunnen vullen en de inzet van personeel niet in loondienst(PNIL) te beperken, dus meer werken met eigen medewerkers wat leidt tot meer medewerkersgeluk.
 • Vermindering van de uitstroom van medewerkers vanwege de vertrekreden planning en tijd.
 • Vermindering van het verzuim vanwege de hoeveelheid korte diensten en druk op balans werk-privé.
 • Bewuste en oprechte aandacht voor medewerkers: met elkaar in gesprek gaan over de keuze van contractgrootte, het creëren van openheid en het vergroten van draagvlak en betrokkenheid.

De resultaten van onze inspanningen zijn zowel terug te zien in de eerdergenoemde ‘harde’ kwantitatieve resultaten op het gebied van contractuitbreiding, maar de ‘zachte’ kwalitatieve resultaten zijn net zo mooi. Eén van de teammanagers zegt:

“Het grootste wat het traject wat mij betreft heeft opgeleverd is dat mensen bewust zijn gaan nadenken over hun contracturen en hun werk-privébalans”

In 2024 gaan we door met het vervolg van de HPP-aanpak en starten we op 1 van de grotere woonlocaties om ook daar nog meer contractuitbreiding voor medewerkers die dat willen te realiseren.

Jacqueline over HPP

Jacqueline heeft door het HPP traject bewust naar haar uren gekeken en deze verhoogd. In dit interview vertelt ze er meer over.

“Ik werk nu meer uren vast per week, hierdoor heb ik meer rust en regelmaat in mijn rooster.”

Interview_HPP icoonInterview_HPP pijl

Project Anders werven

Binnen HR was ruimte voor ontwikkeling binnen recruitment. Het bureau Foqus Advies werd gevraagd om een ontwikkeladvies. Dit advies is medio 2023 opgeleverd en bevatte de volgende ontwikkelpunten voor het team recruitment:

 • Uitbreiding van het team met 1 fte.
 • Stroomlijning van het instroomproces, waarbij eenduidigheid wordt gecreëerd voor de gehele organisatie.
 • Centralisering van het recruitmentapparaat door centrale procesbegeleiding van het instroomproces.
 • Zorg voor een applicatielandschap dat faciliterend is aan het recruitmentproces. Dit kan worden gedaan door een applicant tracking system (ATS) aan te schaffen en te implementeren.
 • Zorg voor een transitie van taakgericht- naar resultaatgericht werken.
 • De juiste KPI’s en kerngetallen in kaart brengen en hierop sturen.
 • Zorg dat de werving en arbeidsmarktcommunicatie campagnematig bijdraagt aan de gehele werving en niet alleen op vacatureniveau.

Op basis hiervan is project Anders werven opgestart. Dit project bouwt voort op het Koersplan 2024 – 2028. Aan de hand van dit rapport is een aantal deelprojecten uitgezet, waaronder:

 • Uitwerking visie op recruitment
 • Uitwerking eenduidig recruitmentproces
 • Selectie van een ATS (Otys)
 • Uitwerking van visie en concretisering van data- en stuurinformatie

Hoe verder in 2024
Anders werven wordt de norm. Dat betekent dat we constant optimaal gebruikmaken van instroompotentieel. Op deze manier zorgen we dat het ‘verlies’ van kandidaten in procedures nihil is. Samen met de kandidaat kijken we waar binnen InteraktContour plek is om te werken. Om dit te doen, zorgen we dat we een goed beeld hebben van de instroombehoefte, door middel van een constante verbinding tussen recruitment en de teams. Later in 2024 onderzoeken we hoe we niet alleen de instroom van personeel, maar ook BOL en BBL-processen op elkaar kunnen laten aansluiten, om zo te komen tot nog meer eenduidigheid naar buiten toe.

Praktijkleren in leerregio's

InteraktContour heeft ambitieuze plannen met betrekking tot praktijkleren.

 • Behoud en verbeteren van zorg door het vergroten van kwaliteit en effectiviteit van praktijkleren binnen InteraktContour
 • Het aantal BOL-stages stijgt binnen twee jaar met dertig procent (zie 1)
 • Het aantal BBL-studenten stijgt binnen twee jaar met veertig procent (zie 2)
 • In 2026 wordt dertig procent van het personele verloop opgevangen door nieuwe instroom van recent afgestudeerde MBO’ers (BOL/ BBL) en HBO’ers die bij InteraktContour geheel of gedeeltelijk hun opleiding hebben gevolgd.

Om de ambities van InteraktContour te realiseren wordt prioriteit gegeven aan 3 succesfactoren. De overtuiging bestaat dat wanneer hieraan goed invulling wordt gegeven, we meer, beter en met meer effect opleiden. Met het versterken van de structuur, de bemensing en afspraken rondom de continuïteit van het praktijkleren, vergroten we onze (innovatieve) mogelijkheden én het effect van onze inspanningen.

1. Werken binnen leerregio’s
De vorming van 5 leerregio’s draagt bij aan een regionale aanpak en invulling van praktijkleren. De leerregio’s zijn gevormd rondom twee/drie relatieregio’s (zie 3). In de leerregio’s verbinden wij ons (strategisch) aan 1 ROC en HBO voor BBL/ duaal-onderwijs en innovatieve projecten. In iedere leerregio werken we samen met maximaal 1 SBB-adviseur en 2 werkgeversverenigingen.

2. Sterke(re) opleidingsexpertise in de regio
In iedere leerregio is een praktijkopleider aangesteld. De praktijkopleider draagt bij aan de organisatie, coördinatie, communicatie, verbetering en innovatie van praktijkleren. De praktijkopleider is eerste contactpersoon naar scholen in de regio.

3. Vaste (groeiende) opleidingsformatie
Alle eenheden MO en ZenW doen mee in de relatieregio’s. Elke relatieregio spreekt voor langere tijd een vaste formatie voor BOL, BBL en Duaal studenten af. Aspecten als doelgroep, omvang team en de aard van het werk zijn medebepalend voor de mogelijkheden op teamniveau.

Werkgeversmerk

Een aantrekkelijke belofte van InteraktContour als werkgever (merkbelofte) is voor de werving van medewerkers essentieel. Deze past in een tijd waarin de krappe arbeidsmarkt toch vooral een werknemersmarkt is. We moeten laten zien waarom InteraktContour een aantrekkelijke werkgever is. Daarmee verbeteren we onze concurrentiepositie. Het onszelf neerzetten als aantrekkelijke werkgever hangt samen met de strategische lijn aantrekkelijk werk.

In 2023 is een geschikt bureau gezocht en gevonden dat dit traject met ons oppakt: De Brandmannen. Het werkgeversmerk is onderzocht. En er is een employee value proposition (EVP) en werkgeversverhaal ontwikkeld op basis van 3 pijlers waarop InteraktContour zich nu en straks onderscheidt als werkgever. Namelijk:

 • Jij bent expert in NAH en wordt daarin gefaciliteerd
 • Mooi en betekenisvol werk
 • Blijvend ontwikkelen

Vervolgens is er een creatief concept opgeleverd. Een creatief concept is nodig om het werkgeversverhaal uitnodigend en aansprekend te maken. Het is de stijl waarin je je arbeidsmarktcommunicatie inricht, waarmee het werkgeversverhaal wordt geuit, onder andere in wervingscampagnes.

Het resultaat is dat er in 2024 pakkende content gemaakt wordt voor o.a. de volgende uitingen:

 • Online wervingscampagnes
 • Werken bij website
 • Social media
 • Middelen zoals banners en folders

MO Inspiratiedagen

Dit jaar hadden we 2 waardevolle MO inspiratiedagen in de Gasfabriek in Deventer. Er was aandacht voor medewerkers, aandacht voor communicatie, aandacht voor werkgeluk en aandacht voor de lopende projecten. Er is veel kennis gedeeld en de teams kunnen samen verder met de door hen uitgekozen projecten.

We dansten op de silent disco, maakten een mooie reis door het lijf, konden pasfoto’s laten maken en sloten de dag vol energie af met de Hakka. We kregen veel positieve reacties en kijken terug op 2 hele mooie dagen. We zijn een fijne gedreven club professionals met elkaar!

De volgende workshops werden gegeven:

 • Ik ben oké, jij bent oké door Carla Kraandijk en Marion Lunshof
 • Hoe ingewikkeld is communicatie door Dyon van de Berg, Maxime Maurer en Diana van Rijssen
 • Verassingsworkshop: Teken hoe jij je tijd indeelt en hoe je je tijd zou willen indelen door Tessa van der Veer

De volgende projecten zijn gepresenteerd op de Projectenmarkt:

 • Thuiswonen met technologie door Niek Porskamp
 • Ervaringsdeskundigheid door Ronald Matto
 • Begeleidingscyclus door Diana van Rijssen en Agnes ter Morsche
 • Digitale dagbesteding door Idelet van Faassen
 • Toekomstplan door Ina Helmich
 • NAH even weg door Nienke Snijder en Grejanne Hornstra
 • DigiContact door Annegreet Blokland
 • NAH connect door Carline Out en Dieuwke Venema

Zorg & Wonen dag

De Zorg & Wonen dag in februari had het thema ‘Anders zorgen’. Deze dag vol inspiratie en workshops kreeg een vervolg in het project Anders zorgen, Samen doen. Met alle input en ideeën van deze dag zijn kletspotten gemaakt voor de woonlocaties.
Wil je meer lezen en een idee krijgen hoe de dag verliep? Bekijk deze compilatie!

 

https://express.adobe.com/page/NGy09TC4iordf/ icoonhttps://express.adobe.com/page/NGy09TC4iordf/ pijl

Intern beraad

Wat vinden de Centrale Cliëntenraad (CCR), Ondernemingsraad (OR) en Raad van Toezicht (RvT) van de kwaliteit van zorg van InteraktContour en van het Kwaliteitsrapport 2023?

swoosh

CCR

“We vinden het een mooi en lezenswaardig rapport. We zijn tevreden over de kwaliteit van zorg en hebben het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt en dat daar iets mee gedaan wordt. De leden vinden het belangrijk dat zij voor vol worden aangezien. Bij InteraktContour is altijd wat mogelijk.”

OR

“In 2023 zijn we in een hernieuwde samenstelling de relevante thema’s aangegaan die zich richten op medewerkers en een toekomstbestendige organisatie.”

 

 

RvT

“De Raad van Toezicht is onder de indruk van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit binnen InteraktContour in 2023. Alle belangrijke thema’s zijn aan bod gekomen in het kwaliteitsbeeld en ook binnen de zorg. De krappe arbeidsmarkt, het verloop en het hoge ziekteverzuim blijven aandachtspunten.
De activiteiten die in 2023 hebben plaatsgevonden, sluiten aan bij de strategische koers die we voor InteraktContour zien in een toekomstbestendig zorglandschap.”

Cijfers

Enkele cijfers over InteraktContour

swoosh

Cliënten

Bekijk de cijfers over onze cliënten.

Medewerkers

Aantal medewerkers1.606

TOTAAL AANTAL MEDEWERKERS OP 31-12-2023

Aantal oproepkrachten 137 (0 fte)
Aantal tijdelijk 173 (117,75 fte)
Aantal vast 1.296 (915,59 fte)
Totaal medewerkers* 1.606 (1033,34 fte)
* exclusief Raad van Toezicht en dubbele dienstverbanden
14%
86%
 • Man
 • Vrouw

AANTAL VRIJWILLIGERS / ERVARINGSWERKERS

Eenheid Vrijwilligers Ervaringswerkers
Behandeling 9 22
Maatschappelijke Ondersteuning 380 20
Zorg en Wonen 147 0
Staf 0 1
Totaal 536 43

AANTAL BOL-STAGIAIRES

Opleiding 2022/2023
MBO MMZ niveau 4 63
MBO Verpleegkunde niveau 4 51
MBO Sport en bewegen niveau 4 30
HBO Social Work 20
MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 19
HBO Verpleegkunde 19
MBO MMZ niveau 3 14
HBO PMT 8
MBO VIG niveau 3 7
Vitaliteitsbegeleider 5
MBO MMZ/VIG niveau 3 4
Toegepaste Psychologie 3
Logopedie 3
Vaktherapie Beeldend 1
Onbekend 1
MBO Entree / NT2 niveau 1 1
Voortraject BBL via UWV 1
AD Service, Welzijn en Zorg 1
Bewegingswetenschappen 1
Management in de zorg 1
Gezondheid & Technologie 1
HBO Fysiotherapie 1
MBO Sport en bewegen niveau 3 1
Totaal 256

OPLEIDINGEN

In totaal volgden de medewerkers 8577 opleidingen, trainingen en e-learnings in 2023. (in 2022 betrof dit 9840)

TOP 5 MEEST GEVOLGDE OPLEIDINGEN

1. E-learning Meldcode 671
2. Ontruimingsoefeningen 590
3. BHV herhalingstraining blended 253
4. E-learning Rapporteren in ONS 238
5. E-learning Informatieveiligheid 232

Klachten

Aantal klachten

KLACHTEN BEHANDELD DOOR DE KLACHTENFUNCTIONARIS

2021 2022 2023
Afgehandeld 23 41 40
Nog in behandeling 3 3 2
Totaal 26 44 42

In 2023 zijn 42 klachten behandeld door de klachtenfunctionaris. Dit betrof 30 klachten van cliënten van Zorg & Wonen, 10 klachten van cliënten van Maatschappelijke ondersteuning en 2 vanuit behandeling. Twee keer is collegiaal advies gevraagd met betrekking tot uiting van onvrede van een cliënt. Beide keren is een passende oplossing gevonden zonder tussenkomst van de klachten functionaris.

2 klachten waren nog niet afgerond in 2023 omdat de melding kort voor het einde van het jaar plaatsvond. Het aantal klachten in 2023 is vergelijkbaar met het aantal klachten in 2022. Hierin zijn geen grote wijzigingen waar te nemen.
In 2023 zijn geen klachten ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie van de VGU of bij de geschillencommissie.

Inhoud van de klachten
In de meeste gevallen gingen klachten over onvrede ten aanzien van de verzorging of begeleiding. Men maakte zich zorgen over de geleverde kwaliteit of was van mening dat afspraken niet werden nagekomen. Communicatie speelde een grote rol bij het ontstaan van de klacht. Soms voelden melders zich onheus bejegend door een medewerker of het team. De manier waarop gecommuniceerd werd of met een situatie is omgegaan werd door de melder als niet gepast ervaren. In de meeste gevallen voelde de melder zich niet serieus genomen of gelijkwaardig behandeld.

In een aantal situaties waren cliënten of naasten het oneens met een genomen besluit of ontevreden over de communicatie over veranderingen in beleid. Tenslotte ging een klein aantal klachten over de samenwerking met naasten en grensoverschrijdend gedrag.

Meldingen bij de cliëntvertrouwenspersoon

In 2023 zijn er 58 meldingen door de cliëntvertrouwenspersoon behandeld. Dit waren 53 nieuwe meldingen van onvrede, 4 meldingen meer dan in 2022. In totaal ging het om 55 uitingen van onvrede met een verzoek om ondersteuning van de cliëntvertrouwenspersoon, omdat 2 meldingen vanuit 2022 nog doorliepen in 2023.
De meeste onvrede werd gemeld over onderwerpen binnen de categorie Zorg en ondersteuning (43 meldingen). Binnen deze categorie waren ‘de bejegening door medewerkers’ en ‘het rekening houden met de wensen van de cliënten’ de onderwerpen die het vaakst werden genoemd.
Verder is de cliëntvertrouwenspersoon 2 keer benaderd met een vraag om informatie en werd 1 keer beroep gedaan op een luisterend oor bij een persoonlijke kwestie.

Na ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersoon kon een deel van de cliënten zelf weer verder. Vaker echter werden er driegesprekken gevoerd waarin de situatie (deels) hersteld werd en er nieuwe afspraken werden gemaakt.
2 keer is de ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersoon gestaakt omdat er vanuit cliënten geen behoefte meer was de onvrede verder te behandelen.

Aan het eind van 2023 waren er nog 2 meldingen in behandeling.

Locaties

Dagbestedingslocaties41
Woonlocaties31
Behandellocaties9

Conclusie

Wat ging goed in 2023 en wat kon beter? Hoe kijkt het MT terug op 2023? Je leest het hieronder.

swoosh

Terugblik MT

De MT leden blikken terug op 2023

"Het is goed om te zien dat we in 2023 beter in staat waren om nieuwe collega’s te werven én dat we ook meer collega’s hebben weten te behouden voor onze organisatie."
Manager Mens & Organisatie
Miranda Peters
"Directe betrokkenheid van cliënten, medewerkers, raad van toezicht en samenwerkingspartners heeft gezorgd voor een gedragen koers."
Directeur Zorg - Zorg & Wonen
Maikel Huijsmans
"Niet elke stap is makkelijk, maar elk stapje heeft waarde en leert ons voor de volgende."
Directeur Zorg - Maatschappelijke Ondersteuning
Nicole Teuwsen
"InteraktContour wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan duurzame zorg."
Manager bedrijfsvoering
Jan Odink
"Wat een energie en betrokkenheid om dit gezamenlijk op te pakken en koers te bepalen."
Directeur Zorg - Zorg & Wonen
Minet Derksen

DIRECTIEBEOORDELING

De directiebeoordeling is een onderdeel van de certificering over 2023 en beschrijft of de interne afspraken, procedures, methoden en (management)systemen werkbaar zijn, het resultaat opleveren dat ervan gewenst wordt en of ze daarmee bijdragen aan het realiseren van de missie, visie en koers van de organisatie en/of organisatieonderdelen.

Directiebeoordeling 2022-incl bijlagen icoonDirectiebeoordeling 2022-incl bijlagen pijl

BESTUURSVERSLAG

In het bestuursverslag staat de gang van zaken bij en het gevoerde beleid door InteraktContour in 2023 beschreven. Lees hier meer.

Jaarverslaglegging 2023 icoonJaarverslaglegging 2023 pijl

JAARPLAN 2024

Welke plannen we hebben voor 2024? Je leest het in deze onepager!

Jaarplan 2024 organisatie icoonJaarplan 2024 organisatie pijl
feedback