Kwaliteitsrapport 2022

Inleiding

Dit is ons kwaliteitsrapport over 2022. Net als voorgaande jaren kozen we voor een online versie en eenzelfde opzet. De reviews op de online variant waren positief en de gegeven feedback hebben we, daar waar mogelijk, verwerkt in dit kwaliteitsrapport.

In dit rapport schetsen we zo transparant mogelijk de kwaliteit van onze zorg. Hoe helpen wij mensen met hersenletsel zo goed mogelijk verder in hun leven? Wat ging goed en wat ging minder goed? Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, denken wij dat dit rapport een goede weergave is van wat we in 2022 zoal deden.

Veel leesplezier en laat vooral via de oranje feedbackknop aan de rechterzijde van de pagina horen wat je ervan vindt.

swoosh

Over InteraktContour

InteraktContour biedt gespecialiseerde zorg aan volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of een tumor. Onze slogan is ‘Verder met hersenletsel’. Samen met cliënten, samen met naasten, samenwerkingspartners, kennisinstituten én stakeholders.  

We bieden zorg vanuit drie eenheden: 
1. Zorg en Wonen (ZenW): wonen met 24-uurs zorg en ondersteuning  in een appartement van InteraktContour
2. Maatschappelijke Ondersteuning (MO): dagbesteding en individuele begeleiding aan huis
3. Behandeling (BH): behandeling vanuit het landelijke behandelprogramma Hersenz

We hebben 34 woonlocaties, 42 dagbestedingslocaties en 10 behandellocaties in Midden- en Oost-Nederland.  

Terugblik

Het jaar 2022 was voor InteraktContour een jaar van beweging, verandering en nieuwe perspectieven. InteraktContour toonde zich slagvaardig en daadkrachtig. Die pragmatische houding maakt dat ook lastige perioden goed te overbruggen zijn.

Zo kampten we nog volop met alle perikelen rondom corona. De systeemwereld van beperkingen en richtlijnen stond recht tegenover de behoefte aan mensgerichte zorg van onze cliënten ervaren en de zorg die medewerkers in het dagelijks handelen centraal hebben staan.

Mede door de coronacrisis heeft de organisatie veel geïnvesteerd op het gebied van technologie. Een goed voorbeeld hiervan is ons aanbod van digitale dagbesteding. Daarnaast stimuleren we medewerkers en cliënten tot het gebruik van technologische hulpmiddelen. Dit zien we o.a. terug in het aantal producten dat bij de uitleenservice wordt geleend.

Vrij snel in 2022 kwam er een energiecrisis waardoor de prijzen van brandstof en energie snel stegen, met inflatie en stijgende rentes als gevolg. Binnen InteraktContour probeerden we medewerkers én cliënten hier bewuster van te maken door het gesprek aan te gaan en bezuinigingsmaatregelen te treffen.

De tekorten op de arbeidsmarkt hebben de organisatie ertoe gebracht sterk in te zetten op verbinding tussen medewerkerswaardering en beloning en het zorgen voor aantrekkelijk werkgeverschap. Aandacht voor herstel van veerkracht, gezondheidsbeleid en opleiden is weer in de steigers gezet en deze onderwerpen vinden een plek in meerjarige plannen.

De fusie met Boogh zorgt ervoor dat de continuïteit van zorg binnen behandeling en dagbestedingslocaties in de provincie Utrecht is geborgd, waarmee maatschappelijke waarde is gerealiseerd. De geruisloze integratie en goede samenwerking met de (voormalig) Boogh collega’s waren hiervoor belangrijke ingrediënten.

Kortom: 2022 was een jaar met bijzondere, opmerkelijke en onvergetelijke gebeurtenissen. Dit en meer lees je in ons Kwaliteitsrapport 2022.

Bestuurswissel

Na een dienstverband van 15 jaar ging bestuurder Jan van Kampen met pensioen. Per 1 augustus droeg hij het stokje over aan Gideon Alewijnse.

Kwaliteit van de zorg

Kennen medewerkers de cliënt met zijn of haar persoonlijke mogelijkheden en beperkingen? Weten ze wat belangrijk is voor hem of haar? Onder dit thema vind je voorbeelden van persoonsgerichte zorg en de kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt. Ook lees je meer over huisvesting, technologie, inzet van ervaringsdeskundigen en NAH++.

swoosh

Wet zorg en dwang

Cliënten die bij InteraktContour wonen, doen dit op vrijwillige basis. Onvrijwillige zorg komt pas om de hoek kijken nadat alles is onderzocht om dit te voorkomen. Als onvrijwillige zorg de enige optie lijkt, volgen we het wettelijk vastgestelde stappenplan uit de Wet zorg en dwang(Wzd). Binnen InteraktContour zijn 2 medewerkers met instemming van de CCR aangesteld als Wzd-functionaris. Deze medewerkers hebben de functie van orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog / manager gedragswetenschappers.

De Wzd-functionaris beoordeelt het zorgplan bij onvrijwillige zorg, ziet toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg, stimuleert de mogelijke afbouw van onvrijwillige zorg en is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken rondom het verlenen van onvrijwillige zorg. Door de inzet van twee personen op deze functie is er de mogelijkheid voor onderling inhoudelijk overleg en wordt de continuïteit geborgd.

Zodra we een locatie bij de IGJ inschrijven als locatie waar onvrijwillige zorg wordt toegepast, bieden we medewerkers in overleg met de teammanager een training aan over hoe om te gaan met vrijheid en veiligheid. Ook is er een e-learning beschikbaar.

In 2021 is ervoor gekozen om de mogelijkheid tot onvrijwillige zorg alleen op de woonlocatie Nieuw Bloemensteijn (Regionaal Expertise Centrum) te bieden. Hier wonen cliënten met een zwaardere zorgvraag. In 2022 is het niet voorgekomen dat elders binnen InteraktContour onvrijwillige zorg noodzakelijk was. De onvrijwillige zorg die op Nieuw Bloemensteijn in 2022 plaats vond, wordt inmiddels steeds verder succesvol afgebouwd volgens het wettelijk stappenplan. Dit is mogelijk omdat het team de betreffende bewoner steeds beter leert kennen en er afspraken op maat gemaakt worden waar de bewoner zich in kan vinden. Voortgang hiervan wordt gemeld bij de IGJ, conform wet- en regelgeving.

Procesmatig wordt het registreren van onvrijwillige maatregelen steeds beter gefaciliteerd door NEDAP.

Ontwikkelingen NAH+

Je spreekt van een cliënt met NAH+ wanneer er naast het niet-aangeboren hersenletsel sprake is van een complexe combinatie van stoornissen en beperkingen die direct of indirect met het hersenletsel samenhangen. Deze beperkingen en stoornissen leiden tot een draaglast die de draagkracht van de cliënt, het systeem en/of de betrokken hulpverleners ernstig overschrijdt en niet meer binnen de reguliere zorg kan worden opgevangen.

In februari 2022 nam woonlocatie Nieuw Bloemensteijn succesvol deel aan de proefaudit ter accreditatie als Regionaal Expertise Centrum (REC). Op twee punten was aandacht nodig, deze zijn inmiddels opgepakt.

Tijdens de proefaudit gingen we uit van een formele accreditatie per 1 juli 2022. Dit bleek echter niet haalbaar omdat het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nederlandse zorgautoriteit (Nza) en de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) meer tijd nodig hebben om de financieringsstructuur vast te stellen. Uiteindelijk is de richtdatum gesteld op januari 2024.

In de tussentijd heeft Nieuw Bloemensteijn zich voorbereid op de toekomstige accreditatie. De activiteiten die zijn opgezet om geaccrediteerd te worden als REC, hebben bijgedragen aan de verdere inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling. Denk hierbij aan het verder trainen van het team in de Triple-C methodiek*, maar ook aan het opzetten van een samenwerking met woonlocatie het Rode Klif en het delen van kennis over begeleiding van NAH+ cliënten.
Belangrijk punt naast de inhoudelijke ontwikkeling is de eis (opgesteld na de proefaudit) dat het REC de mogelijkheid heeft tot WLZ Verblijf met Behandeling. De reikwijdte van de mogelijke consequenties van implementaties WLZ Verblijf met behandeling wordt onderzocht.

* Dit is een (orthopedagogisch) model bestaande uit een visie en methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s staan voor Cliënt, Coach en Competentie. De belangrijkste pijlers zijn het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het bieden van een betekenisvolle daginvulling, waarbij er anders gekeken wordt naar probleemgedrag. Namelijk als topje van de ijsberg en als resultaat van onvervulde menselijke behoeften.

Ontwikkelingen NAH ++

We gebruiken de term NAH++ als er sprake is van NAH+ gecombineerd met hoogfrequent en/of ernstig ontregelend of onhanteerbaar gedrag, waarbij behandeling en begeleiding binnen een Regionaal- of Doelgroep Expertise Centrum niet tot duurzame(re) vermindering van onhanteerbaar gedrag leidt en de cliënt langdurig geplaatst moet worden in een voorziening met hooggespecialiseerde zorg-, behandel- en beveiligingsniveau.

InteraktContour, Pro Persona en Siza hebben de handen ineengeslagen om een duurzaam verblijf met de juiste context te realiseren voor cliënten met NAH++. De samenwerking tussen deze 3 organisaties met allemaal een andere expertise zorgt voor een optimaal begeleidingsklimaat, waarmee een context wordt geschapen waarin de cliënt met NAH++ veilig kan wonen.

Begin 2022 startte men op bestuurlijk niveau met het ondernemingsplan. In de tweede helft van 2022 werd gewerkt aan het opstellen van de intentieovereenkomst, het uitvoeren van locatie onderzoeken, het opstellen van een eerste concepttaxatie van grond, het maken van een businesscase en het vastleggen van het Voorlopig Ontwerp op basis van het Programma van Eisen.

Eind 2022 is een passende naam bepaald voor deze woonvoorziening, inclusief huisstijlontwerp. In 2023 geven we hier verder bekendheid aan. We verwachten halverwege 2023 te starten met de bouw van de NAH++ woonvoorziening.

Betere zorg door een gloednieuwe woonomgeving

Er zijn steeds meer mensen met NAH. De woonlocaties in Enschede en Zwolle worden daarom vervangen voor nieuwe, grotere en moderne appartementencomplexen. Wij zijn ervan overtuigd dat cliënten in de nieuwe omgeving meer persoonsgerichte, kwalitatief goede én veilige zorg krijgen. De nieuwe woonlocaties worden voorzien van de nieuwste technologie. Alle cliënten, hun netwerk en medewerkers zijn geïnformeerd over het ontwerp van de nieuwe locaties.

Realisatie Nieuwbouw Enschede

In 2022 is hard gewerkt om de nieuwe kernlocatie in Enschede te realiseren. In juni vond de sleuteloverdracht van de aannemer plaats. Na een aantal maanden waarin alles netjes is afgewerkt, verhuisden de eerste cliënten in oktober 2022.
De locatie Perikplein is na de verhuizing gesloten, cliënten zijn deels meeverhuisd of hebben een andere woonplek gevonden. De cliënten van het “oude” Geert de Leeuwhuis zijn vanuit hun tijdelijke woonlocatie in Almelo terugverhuisd naar Enschede. De locatie Zuiderval in Enschede is blijven bestaan en heeft een update gehad. Ondanks enkele aanloopperikelen kijken we inmiddels terug op een succesvol eerste kwartaal in 2023 voor deze nieuwe locatie.

Winnaar Twentse vastgoedprijs 2022!

Een dag voor de verhuizing werden we verrast met het winnen van de Twentse vastgoedprijs. De jury keek naar aspecten als prijs/kwaliteit, duurzaamheid, lef en ambitie en betrokkenheid van bewoners. Op 4 van de 5 aspecten scoorden we het hoogst. Voor de nominatie werd ook een film gemaakt om deze mooie nieuwe locatie de spotlight te zetten.

Nieuwbouw Zwolle

De nieuwbouw van woonlocatie de Koppels is in volle gang. Op 27 juni 2022 vond feestelijk het eerste officiële bouwmoment plaats. Hierbij werd de eerste steen onthuld in aanwezigheid van onder andere buurtbewoners, ondernemers, cliënten en medewerkers van InteraktContour.

In december 2022 bereikte de bouw het hoogste punt, bekijk het filmpje hiernaast.

In september 2022 startte het projectteam met de voorbereidingen van de nieuwe woonlocatie in Zwolle. Dit gebeurt samen met cliënten, hun netwerk en medewerkers. Sinds november zijn er maandelijkse bijeenkomsten. Zo bereiden we in 2023 met elkaar de verhuizing en de start van de nieuwe woonlocatie zorgvuldig voor.
We verwachten de Koppels in het vierde kwartaal van 2023 te kunnen betrekken.

Lees en bekijk meer over de nieuwbouw in Zwolle in deze brochure.

Programma 'Grip op gedrag'

Medewerkers van InteraktContour krijgen binnen alle eenheden te maken met (een toename van) complexe zorgvragen. Soms komen deze zorgvragen onverwachts en moet er ad hoc worden gereageerd, soms spelen deze zorgvragen al langer maar weet men niet hoe hiermee om te gaan en/of wie erbij te betrekken. Bij het oppakken van deze zorgvragen reageren collega’s verschillend. Het is juist bij toenemende complexiteit van een zorgvraag van belang om daarop zo vroeg mogelijk te anticiperen en een ad hoc aanpak zoveel mogelijk te voorkomen. Dat vraagt om een ontwikkeling naar (verder) methodisch werken.

InteraktContour werkt volgens een bestaande begeleidingsmethodiek, Competentie Gericht Begeleiden (CGB). De beschikbaarheid van een methodiek die iedereen kent én mee kan werken, ondersteunt het begeleiden van mensen met NAH. Óf en hoe de instrumenten van CGB ingezet worden is echter zeer verschillend. Management en medewerkers willen hier eenduidiger mee omgaan. Ook lopen zorgteams soms tegen complex gedrag aan waarbij de inzet van instrumenten van CGB niet voldoende is. Dan treedt er handelingsverlegenheid op en ontstaat een vorm van ‘onvoorspelbaarheid’ voor zowel hulpverleners als cliënt over hoe men met bepaalde zorgvragen omgaat. Verder komen we tot het inzicht dat er weinig consensus is over wat voorspellers zijn van complex gedrag, waarbij we tegelijk opmerken dat dit verschillend wordt beschreven.

Doelstelling
Het is ons doel om handelingskennis bij medewerkers te creëren, waarbij zowel minder als meer complexe situaties zich bevinden binnen onze ‘window of tolerance’. Medewerkers voelen zich comfortabel in het organiseren en leveren van passende zorg. Deze diepgaande automatisering (‘zo doen we dat’) van handelen leidt tot afname van ad hoc handelen en een toename van regie in de meer complexe situaties. Dit leidt vervolgens tot toename van comfort bij de medewerkers en afname van stress.

“Zo doen we dat.”

Resultaat
De probleemstellingen vragen om een methodisch antwoord.
Het hebben van een heldere methode helpt hulpverleners te denken in een oplossingsrichting. Het helpt in het houden van regie, het hebben van handelingskennis en het ervaren van voorspelbaarheid. Deze oplossingsrichting verdelen we in 3 stukken:

 1. Vroegsignalering: tijdig herkennen van probleemgedrag en daar adequaat op acteren.
 2. Uitvoering en doorontwikkeling van de basismethode Competentie Gericht Begeleiden.
 3. Ondersteuning/training voor teams bij probleemgedrag door het beschikbaar stellen van een laagdrempelig expertiseteam.

In 2022 is met name gewerkt aan de planning en voorbereidende werkzaamheden van de verschillende projecten van dit programma. De daadwerkelijke uitvoering van de projecten vindt plaats in 2023.

Zorgdossier en zorgplan

In 2022 actualiseerde een werkgroep het zorgdossier en zorgplan voor alle eenheden binnen InteraktContour. In de werkgroep zaten 2 gedragswetenschappers, de adviseur verpleegkundige zorg, een key-user ONS en 2 teamadviseurs. Wil je weten hoe en ben je nieuwsgierig naar het resultaat? Lees het in de presentatie!

Zorgplan wijzigingen_kwaliteitsrapport icoonZorgplan wijzigingen_kwaliteitsrapport pijl

Instroomproces Zorg en Wonen

In 2022 is er een nieuw instroomproces ontwikkeld voor de eenheid Zorg en Wonen. Dit bestaat uit 2 onderdelen: Triage en Plaatsing. Dit proces gaan we in juni 2023 evalueren. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen voor beide onderdelen.

Triageproces

 • Duidelijk omschreven processtappen en -beschrijving:  wie doet wat, wanneer?
 • Introductie van 3 werkstromen, waarbij afhankelijk van complexiteit (laag, midden, hoog) er een hogere deskundigheid gedragswetenschapper of arts betrokken wordt bij de beoordeling .
 • Ontwikkeling van 2 nieuwe wegingsinstrumenten: complexiteit gedrag + complexiteit verpleegkundige zorg. 
 • Vernieuwde set met exclusiecriteria (wanneer kun je niet bij ons komen wonen).
 • Aanleverlijst medische informatie, deze helpt om sneller een volledig dossier te krijgen.
 • Afspraken over versnelling van bovenstaand proces bij leegstand. 

Plaatsingsproces

 • Duidelijk omschreven processtappen en -beschrijving:  wie doet wat, wanneer?
 • Duidelijke normtijden voor het leeghalen van een appartement na overlijden, het opknappen van een woning en het inhuizen van een nieuwe cliënt.
 • Introductie van 3 werkstromen, waarbij afhankelijk van complexiteit (laag, midden, hoog) er een verpleegkundige, regieverpleegkundige en/of gedragswetenschapper betrokken wordt.
 • Beschrijving van alle te verrichten taken met veel handige links naar intern beleid en werkinstructies.

Technologie

InteraktContour deed de afgelopen jaren ervaring op in ongeveer 15 technologieprojecten die samen het programma Technologie vormen. Dit programma geeft vorm aan de strategische ambities van InteraktContour op het gebied van technologie.

In 2022 zijn in alle projecten stappen gezet. We analyseerden de resultaten en gaven vorm aan de plannen voor het opschalen van de succesvolle projecten. Dit leidde eind 2022 tot een plan om technologie in 2023 breed in de organisatie op te schalen.

Een aantal van deze succesvolle projecten en resultaten wordt uitgelicht.

Technologiemarkt

In 2022 introduceerde InteraktContour de technologiemarkt. We organiseerden deze markt op 4 locaties als experiment. Dit leidde tot positieve resultaten. Er volgde een toename van het van gebruik van technologische middelen, maar het bleek ook een succesvolle manier om cliënten én medewerkers te informeren en enthousiasmeren over het gebruik van technologie. Dit laatste is een belangrijke, voorbereidende stap om verder met technologie aan de slag te gaan.

De cijfers

Informatie uit de evaluaties en interviews bevestigen de cijfers:

 • De productkennis neemt toe bij medewerkers en cliënten
 • Zorgtechnologie als begrip wordt concreter gemaakt door producten te laten zien, ervaren en voelen
 • Medewerkers en cliënten zien welke mogelijkheden technologie in de praktijk kan bieden
 • Het kennismaken en gebruik van technologie wordt gekoppeld aan een positieve ervaring, dit verlaagt de drempel om het nu en in de toekomst te gebruiken

Vervolg
In 2023 organiseren we op 20 locaties een technologiemarkt. Zo informeren en enthousiasmeren we nog meer medewerkers en cliënten.

Digitale dagbesteding

InteraktContour ontwikkelde in 2021 samen met online partner Tapster een digitale omgeving waarop wij digitale dagbesteding aanbieden aan cliënten. Op de digitale dagbesteding volgen cliënten vanuit huis via hun computer, laptop of tablet verschillende dagbestedingsmodules.
Digitale dagbesteding heeft verschillende voordelen. Cliënten besparen reistijd, het kost soms minder energie om vanuit huis mee te doen en ze ervaren meer flexibiliteit in welke modules ze volgen en wanneer.

“Dagbesteding op locatie kost mij soms veel energie. Door af te wisselen met digitale dagbesteding houd ik meer energie over voor fysieke dagbestedingsactiviteiten.”

Vervolg
In 2023 maken we digitale dagbesteding breder bekend onder alle cliënten en bieden we dit ook aan op de woonlocaties. Begin 2023 start Team Digitaal. Dit team gaat een volledig digitaal activiteitenprogramma ontwikkelen en geven. Vanaf april 2023 kunnen alle cliënten met een dagbestedingsindicatie wekelijks deelnemen aan een volledig digitaal aanbod. De toegekende SET subsidie biedt de mogelijkheid om meer in te zetten op training, begeleiding en benodigde apparatuur.

Datagedreven zorg

In 2022 implementeerde InteraktContour het digitale zorgoproepsysteem van BproCare. Lees hierover meer in het artikel.
De inzichten uit dit project hebben ertoe geleid dat in 2023 visievorming voor datagedreven werken een belangrijk onderdeel is van het programma Technologie.

https://www.linkedin.com/pulse/slimme-zorg-door-een-innovatief-zorgoproepsysteem-interaktcontour/?trackingId=eeVV6f2xfA%2BB%2FPWxKwDiIA%3D%3D icoonhttps://www.linkedin.com/pulse/slimme-zorg-door-een-innovatief-zorgoproepsysteem-interaktcontour/?trackingId=eeVV6f2xfA%2BB%2FPWxKwDiIA%3D%3D pijl

Factsheet programma Technologie 2022

Welke resultaten hebben we gezien in de verschillende projecten binnen het programma Technologie? En wat is onze focus in 2023? In deze factsheet lees je meer!

 

Factsheet Technologie 2022-2023 icoonFactsheet Technologie 2022-2023 pijl

Technologie in de spotlight

In 2022 communiceerden we zowel intern, als extern over technologie. Hier lees je een paar voorbeelden:

Opschalen: dat is techno-logisch

De projecten in 2022 hadden een experimenteel karakter waarbij de ontwikkeling van nieuwe methodieken en het inzetten van nieuwe technologie centraal stonden. De pilots vonden plaats bij een klein aantal locaties en slechts een deel van de medewerkers en cliënten kon hiervan profiteren.

Nu de projecten zijn afgerond en de resultaten gemeten, is het moment aangebroken om de succesvolle methodieken en technologieën op te schalen. Voor 2023 ontwikkelden we een opschalingsplan met een bijbehorende campagne ‘dat is techno-logisch’. Hiermee maken we technologie een logisch onderdeel van de dienst- en zorgverlening in de hele organisatie en spelen we in op toekomstige (technologische) ontwikkeling.

Voor 2023 ontwikkelden we een opschalingsplan met een bijbehorende campagne ‘dat is techno-logisch’.
Programmamanager Technologie
Nina Huijboom

Langer thuiswonen met hersenletsel

In 2021 en 2022 onderzocht InteraktContour welke obstakels cliënten en hun mantelzorgers ervaren in het thuiswonen. De uitkomsten van het onderzoek leveren veel inzichten en aanbevelingen op om cliënten en hun mantelzorgers te ondersteunen in het thuiswonen. Deze uitkomsten zijn breed gedeeld, zowel intern als extern. Op alle MO locaties zijn posters opgehangen en de deelnemers aan het onderzoek kregen een uitgebreide terugkoppeling.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek ontwikkelden we, in samenwerking met individueel begeleiders, het programma ‘Langer thuiswonen met hersenletsel’. Dit programma richt zich op het verminderen en/of wegnemen van de ervaren obstakels. Met als doel dat cliënten met hun naasten beter en zo mogelijk langer thuis kunnen wonen.

InteraktContour-Poster Onderzoek Langer Thuiswonen-A4 icoonInteraktContour-Poster Onderzoek Langer Thuiswonen-A4 pijl

Het programma ‘Langer thuiswonen met hersenletsel’ heeft drie pijlers met projecten:

 1. Mantelzorg meer, anders en eerder ontlasten, waaronder:
  – Pilot NAH-even weg: op woonlocatie de Koppels in Ommen is een logeerplek ingericht voor thuiswonende cliënten met een Wmo- en Wlz-indicatie. Deze structurele logeerplek zorgt voor een tijdelijke ontlasting van de mantelzorger. De pilot start in 2023.
  – Pilot Digicontact: Digicontact levert door middel van (beeld)bellen 24/7 ondersteuning op afstand voor thuiswonende cliënten en hun mantelzorgers. Ze bieden een luisterend oor, beantwoorden vragen en schakelen zo nodig hulp in als de zorgvraag niet uit te stellen is. De pilot start in 2023.
 2. Meer technologie thuis inzetten
  Dit project richt zich op het inzetten van technologie thuis. Technologie vergroot de zelfredzaamheid en veiligheid voor cliënten in de thuissituatie. Ook ondersteunt het medewerkers om kwalitatief goede zorg te bieden. Samen met Zilveren Kruis diende InteraktContour een subsidieaanvraag in voor de SET. Geplande start in 2023.
 3. Werken met een toekomstplan
  In dit project ontwikkelen we samen met cliënten, naasten en individueel begeleiders een werkwijze om:
  – tijdig het gesprek te voeren over de toekomst
  – een toekomstplan te maken en aan de slag te gaan met concrete acties.
  In 2022 bereidden we de start van dit project in 2023 voor.

CIIO certificering

Sinds november 2017 zijn Individuele begeleiding en Dagbesteding binnen InteraktContour gecertificeerd volgens de ISO 9001: 2015 normen. In oktober 2022 vond de jaarlijkse audit hiervoor plaats. De auditoren van het CIIO bezochten 3 locaties en het bestuursbureau. Het onderzoek leidde tot een positief advies voor continuering van het huidige certificaat.  

Pilot 'Eerstelijns fysiotherapie'

Binnen de eenheid Behandeling in Lelystad is in 2022 de pilot ‘Eerstelijns fysiotherapie’ gestart. Cliënten met niet-aangeboren hersenletsel kunnen terecht bij de fysiotherapeut van Behandeling, ook wanneer zij niet de Hersenz-modules volgen. De pilot startte met een enkele cliënt, die voorheen werd doorgestuurd naar een reguliere fysiopraktijk.
Een maand na de start van de pilot had de fysiotherapeut 6 cliënten voor monodisciplinaire eerstelijns fysiotherapie in behandeling. Inmiddels ligt het aantal cliënten gemiddeld op 10, waarbij de meesten 2 keer in de week behandeld worden.

Het merendeel van de cliënten (75%) komt van een woonlocatie van InteraktContour, 12,5% vanuit MO en 12,5% is doorverwezen vanuit het revalidatiecentrum.

Cliënten zijn zeer tevreden over de fysiotherapie vanuit Behandeling. Cliënten van Zorg en Wonen geven aan dat zij merken dat de overdracht tussen de fysiotherapeut en de woonlocatie veel beter verloopt dan bij de reguliere fysiotherapiepraktijk. Dit heeft mede te maken met het feit dat de fysiotherapeut in hetzelfde elektronisch cliëntensysteem werkt als de woonlocatie. Verder wordt ervaren dat de woonlocatie meer inzet en investeert in bewegen.

De pilot heeft geleerd dat er voldoende vraag is naar eerstelijns fysiotherapie door gespecialiseerde fysiotherapeuten met kennis en expertise van niet- aangeboren hersenletsel. Verder voldoet de eenheid Behandeling van InteraktContour aan alle eisen om eerstelijns fysiotherapie aan te bieden; het systeem en proces zijn goed ingericht. Vanaf 1 januari 2023 bieden we eerstelijns fysiotherapie aan in elk team.

Magazine 'Verder met hersenletsel'

In 2022 stond ons eigen magazine ‘Verder met hersenletsel’ in het teken van vitaliteit. Een onderwerp dat veel verder gaat dan alleen een gezonde leefstijl en beweging.

 

https://www.verdermethersenletsel.nl/magazines/2022-magazine-verder/ icoonhttps://www.verdermethersenletsel.nl/magazines/2022-magazine-verder/ pijl

Corona

Het jaar 2022 startte met een landelijke lockdown vanwege het hoge aantal coronabesmettingen.
De landelijke infectiedruk was hoog. Dit zagen we ook aan de interne besmettingscijfers onder medewerkers en cliënten in het eerste kwartaal van het jaar. Zo’n hoog aantal besmettingen tegelijkertijd was niet eerder voorgekomen. Meerdere locaties kregen te maken met uitbraken en vrijwel alle locaties ondervonden de gevolgen van personele uitval.

Ondanks alles bleven de medewerkers voor cliënten én elkaar klaar staan. Dat laatste werd in de zomerperiode nog benadrukt. Verschillende medewerkers, werkzaam op het bestuursbureau in Nunspeet, boden diverse keren hulp op de woonlocaties.

Corona was in het gehele jaar 2022 aanwezig, in welke hoedanigheid is terug te zien in de grafieken. Tegelijkertijd was 2022 ook het jaar dat veel impactvolle landelijke en interne coronamaatregelen losgelaten werden. In het overzicht Versoepelingen 2022 lees je welke maatregelen.

Al met al een jaar waarin corona wat meer ‘gewoon’ werd en we steeds makkelijker bepaalde maatregelen durfden los te laten waardoor er beetje bij beetje weer meer perspectieven ontstonden.

Versoepelingen 2022 icoonVersoepelingen 2022 pijl

Veiligheid van de zorg

Het borgen van veiligheid in zorg en ondersteuning is uitermate belangrijk. Dit doen wij door aandacht te hebben voor zaken als de onderkenning van aanmerkelijke gezondheidsrisico’s, veilig gebruik van medicatie, omgaan met agressie, valpreventie en voedselveiligheid.

swoosh

Cliëntveiligheid

Het bieden van veilige en goede zorg voor zowel cliënten als medewerkers is belangrijk. Door middel van het retrospectief kijken naar incidenten, leren van we van gebeurtenissen en signaleren we risico’s. En met die risico’s in beeld kunnen we prospectief kijken naar onze zorg. Zo maken we met elkaar onze zorg elke dag een stukje veiliger.

In 2022 werden 5164 incidenten gemeld in ons incidentmananagementsysteem Zenya. Dat zijn er 1008 minder dan in 2021. Het effect van het programma cliëntveiligheid uit 2019-2020 wordt zichtbaar. We kunnen steeds beter analyses maken op incidenten en goede verbeteracties uitzetten.

Top 3 incidenten: medicatie-, val- en agressie incidenten blijven de meest gemelde incidenten
48% van het totaal aantal gemelde incidenten zijn medicatie-incidenten. Handelingen rondom medicatie worden alle dagen, meermaals en op alle locaties uitgevoerd. Verbetertrajecten op locaties zelf en op stichtingsniveau zorgen voor een verschuiving in de inhoud van de meldingen. Procesfouten komen minder voor. We zien wel meer weigeringen van medicatie. Samen met de cliënt kijken we naar de oorzaak van weigeren en, waar mogelijk, alternatieven.

20% van het totaal aantal gemelde incidenten bestaat uit valincidenten. Cliënten vallen bijvoorbeeld tijdens beweegactiviteiten, de ADL of wanneer ze iets van de grond oppakken. Vallen is 1 van de risico’s die inherent zijn aan hersenletsel. Met een valanalyse brengen we de risicofactoren in kaart, zodat we gericht interventies kunnen inzetten. Fysio- en ergotherapeuten kijken mee voor oefeningen of hulpmiddelen. Soms kunnen we het valrisico niet wegnemen of heeft dit een te grote impact op de kwaliteit van leven. Dan nemen we, uiteraard in samenspraak met cliënt en het netwerk, interventies die gericht zijn op het zo klein mogelijk houden van het mogelijke gevolg. Denk aan valdetectie of heupairbags.

15% van het totaal aantal gemelde incidenten zijn agressie-incidenten. Agressie is gericht tegen medewerkers, medecliënten of tegen een niet specifiek persoon. Agressie wordt het meest verbaal geuit, maar helaas zien ook we ook (lichte) fysieke agressie. Iedereen mag boos zijn of een keer uit zijn slof schieten. Als dit herhaaldelijk of buiten proporties gebeurt, wordt er multidisciplinair gekeken naar de oorzaak van de agressie. De gedragswetenschappers adviseren medewerkers én cliënt hoe agressie tijdig herkent en gede-escaleerd kan worden. Verder adviseren zij over de begeleiding, houding van medewerkers of aanpassingen in medicatie. Adviezen worden vastgelegd in een signaleringsplan en het zorgplan.

Prisma onderzoek
Incidenten met een grote impact zijn onderzocht aan de hand van de Prisma methodiek. Twee incidenten zijn gemeld bij de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Twee incidenten zijn gemeld bij de toezichthouder vanuit de WMO. De onderzoeken richten zich op ‘het leren van’. Er komen verbeteracties uit op cliënt- en teamniveau, maar ook op stichtingsniveau.

Zo leerden we bijvoorbeeld dat het proces rondom de inzet van de Medido (een medicijndispenser) aangescherpt moest, maar ook dat zorgplannen niet altijd eenduidig geformuleerd worden. Hier biedt het nieuwe frame, opgesteld door gedragsdeskundigen en verpleegkundigen, uitkomst. Ook leerden we dat het belangrijk is om inzichtelijk te hebben wie, wanneer verantwoordelijk is voor welk hulpmiddel. Dat zoeken we nu uit. We hebben ingezet op verschillende soorten bekerhouders om zo verbrandingen bij het vervoeren van warme dranken te voorkomen en binnen de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning worden met individueel begeleiders gesprekken gevoerd over de grenzen van onze zorg- en dienstverlening.

Complexere zorg
In de gezondheidszorg is sprake van een overbelasting van de eerstelijnszorg (huisartsenzorg). We merken een terugtrekkende beweging. Dit zien we met name bij de huisartsenzorg voor onze cliënten met een Wlz indicatie. De oorzaak hiervan is divers; onze cliëntengroep wordt gezien als te complex, er is vaak sprake van co morbiditeit, huisartsen ervaren onvoldoende kennis te hebben en kunnen daardoor moeilijk eindverantwoordelijkheid dragen, cliënten kosten meer tijd, vormen te veel belasting/werkdruk en het is lastig om avond- en weekend zorg te regelen voor cliënten met een ZZP4 en hoger. We zien een toename van deze “complexere” cliënten met een zwaardere zorgvraag en bijbehorende ZZP. Dit past binnen het totale beeld in de maatschappij waarbij mensen langer thuis blijven wonen en later instromen bij instellingen.
De opleiding van medewerkers van InteraktContour verandert gestaag naar meer verpleegkundig opgeleid, maar vraagt ook nog steeds veel agogische kennis vanwege complexe gedragsproblematieken. Desondanks is de complexiteit van die aard dat meer aansturing van een (huis)arts of verpleegkundig specialist in sommige gevallen nodig is. Met regelmaat wordt een consult van een SO vanuit een andere organisatie ingeschakeld. Deze ontwikkelingen vragen van ons als organisatie een afweging te maken welke zorg wij kunnen bieden.

Incidenten per cliënt

Door analyse weten we dat het normaal is dat de cliënten die bij ons wonen 0-5 incidenten per kwartaal ‘op naam hebben staan’. Ook weten we dat er cliënten zijn met veel meer incidentmeldingen. Deze cliënten hebben complexe zorg nodig en het schrijven van incidentmeldingen maakt inzichtelijk op welk vlak deze zorg zich concentreert. Hierdoor kunnen we tijdig schakelen in de samenstelling van een multidisciplinair team in de juiste samenstelling.

PDCA werken

Sinds 2022 is het ook mogelijk om verbetermaatregelen te registreren en te monitoren in Zenya. We werken met een zogenaamde ‘Verbetermaatregelmodule’. Taakhouders FOBO, team- en regiomanagers voeren hier verbetermaatregelen in die voortkomen vanuit analyses op locatie. Daarnaast worden verbetermaatregelen vanuit Prisma-onderzoek ingevoerd. Naast het invoeren van verbetermaatregelen, monitoren we ook de uitvoering en de deadline van de maatregelen. En voeren we evaluatiemoment in. Deze manier van werken ondersteunt het PDCA werken met incidenten.

In 2022 zijn er in totaal 42 verbetermaatregelen ingevoerd. De helft werd ingevoerd door taakhouders, de andere helft vanuit Prisma onderzoek. De verbetermaatregelen zijn divers van omvang en aard. Ze omvatten aanpassingen in cliëntdossiers, gesprekken met (externe) deskundigen, maar ook het optimaliseren van het opiatenproces, de samenwerking tussen dagbestedingslocaties en woonlocaties en het optimaliseren van het proces rondom de medicatiedispenser Medido.

Incidenten voormalig Booghlocaties

Voormalig Booghlocaties melden incidenten niet in Zenya, maar in ONS. In 2022 zijn er in totaal 143 incidenten gemeld. De meeste incidenten waren valincidenten (62). Op de tweede plek komt agressie (27). Binnen Boogh zijn de incidenten besproken binnen de incidentencommissie. Deze startte in januari 2022. De leden zijn geschoold in de Prisma methodiek. In 2023 zullen de incidentenprocessen van Boogh en InteraktContour samenvloeien.

Verbetermaatregelen senior begeleider thuis

Naar aanleiding van een bezwaar op de functiebeschrijving senior begeleider thuis in het nieuwe functiehuis én een incident, stelden we 14 verbetermaatregelen op. Het merendeel hiervan is inmiddels uitgevoerd en/of geïmplementeerd, op vier punten staan nog acties open.
Lees hier om welke maatregelen het gaat.

Verbetermaatregelen senior begeleider thuis icoonVerbetermaatregelen senior begeleider thuis pijl

Plan van Aanpak agressie MO teams

De teamleider, gedragskundigen en een regiomanager stelden een vragenlijst op voor alle medewerkers binnen de MO teams. De antwoorden op deze vragen zijn geanalyseerd door een werkgroep en vervolgens binnen de meeste teams besproken. Hieruit voortkomende actiepunten zijn per team opgenomen in de Online Planner. In 2023 moeten nog 5 teams een plan van aanpak Agressie opstellen. De teams uit regio Utrecht (dit zijn de voormalig Booghlocaties) krijgen half april 2023 een gedragskundige toegewezen.  

Samenspel

In de zorg hechten we veel waarde aan het samenspel tussen cliënt, medewerkers, netwerk en vrijwilligers. In dit thema lees je hoe we ervoor zorgen dat dit samenspel zo goed mogelijk verloopt.

swoosh

Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid is een project binnen de eenheid MO. Als gecertificeerde ervaringsdeskundigen NAH zetten cliënten zich in om andere cliënten te helpen. Dit doen zij door eigen ervaringen te delen met cliënten, binnen de cursus Breinbasics, contacten met stakeholders en (nieuwe) medewerkers/teams.

De ervaringsdeskundigen binnen het project worden ingezet op de MO locaties Deventer, Zwolle en Almere. Het doel is om uiteindelijk voor alle MO locaties een proces in te richten om ervaringsdeskundigen in te zetten.

Inmiddels zijn 2 groepen ervaringsdeskundigen gescreend, getraind en ingezet op de pilot locaties. De meerwaarde van de inzet wordt tijdens het project gemeten en in kaart gebracht.

Eind 2023 maken we een plan van aanpak voor een toekomstige structurele inzet. De ervaringsdeskundigen, die deelnemen aan het project, geven aan dat ze zich gewaardeerd voelen. Ook zijn hun zelfvertrouwen en eigen kunnen gegroeid. Voor cliënten zien we de meerwaarde van herkenning/erkenning door de ervaringsdeskundigen. Voor beiden is het fijn om ervaringen te delen.

Fusie Boogh

Medio 2021 benaderde Stichting Boogh InteraktContour om een nauwere samenwerking te onderzoeken. Reden hiervoor was dat Boogh zelf niet toekomstbestendig was.
Na alle due diligence onderzoeken en goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten beide organisaties over te gaan tot een fusie per 1 juni 2022. Het gehele proces kun je nalezen in het eindrapport.

De fusie had impact op alle betrokkenen. Alle medewerkers van Boogh zijn met de fusie overgenomen door InteraktContour. Ze werden tijdens het proces regelmatig geïnformeerd door nieuwsbrieven, bijeenkomsten en teamoverleggen.
De eerste fase van de fusie is eind juni 2022 afgerond toen alle ICT-systemen, devices en datalijnen overgingen naar InteraktContour. In de tweede helft van 2022 rapporteerden alle medewerkers in het zorgdossier in ONS volgens het format van InteraktContour. Zorginhoudelijk werden nog geen grote wijzigingen doorgevoerd.

Vervolg
Er zijn voorbereidingen getroffen om processen te synchroniseren. Denk hierbij aan instroom en uitstroom, harmonisatie functiehuis, vervoer, zelforganisatie etc. Van alle benodigde integratieactiviteiten is een stappenplan gemaakt. Met behulp van een stuurgroep en diverse werkgroepen worden de verschillende onderdelen van integratie in de tweede helft van 2022 en in 2023 verder voorbereid en geïmplementeerd.

Eindrapport Samengaan InteraktContour - Boogh icoonEindrapport Samengaan InteraktContour - Boogh pijl

Duurzaamheid

InteraktContour neemt haar verantwoordelijkheid voor duurzaam ondernemen; zij voldoet minimaal aan wet- en regelgeving en komt tegemoet aan de eisen van financier en stakeholders.

Eén van de belangrijkste maatregelen is de vervangende nieuwbouw voor intramurale zorg. In Enschede en Zwolle zijn verouderde woonvoorzieningen gesloopt en is gestart met nieuwbouw. Deze nieuwe locaties voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) en er wordt natuurinclusief gebouwd. Dit betekent dat de gebouwen bijdragen aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Bij de sloop van de gebouwen wordt de bestaande natuur zoveel als mogelijk gespaard of hersteld.

Daarnaast heeft InteraktContour zich door het ondertekenen van de Green Deal Zorg 3.0 gecommitteerd aan een duurzame bedrijfsvoering. De verduurzamingsagenda voor de komende jaren is gericht op verder reduceren van CO2 uitstoot, circulaire bedrijfsvoering, vermindering van afval en een gezonde leefomgeving.

Green Deal Zorg 3.0 icoonGreen Deal Zorg 3.0 pijl

Bespaarcampagne

Naast de projectmatige verduurzaming van locaties startte InteraktContour in 2022 een bespaarcampagne. Met als doel om ook medewerkers en cliënten meer bewust om te laten gaan met energie.
Er werd een Bespaarpraatplaat gemaakt, woonlocaties konden fleecedekens bestellen en medewerkers kregen een douchetimer.

Uitleenservice 1 jaar!

Op 27 oktober 2022 vierde de Uitleenservice haar eerste jubileumjaar. De Uitleenservice startte al in 2020, maar is in 2021 ondergebracht bij de dagbestedingslocatie in Zwolle. Drie cliënten beheren hier de Uitleenservice. Zij verzorgen het hele logistieke proces en leerden al veel in dit eerste jaar. Zo vertelt 1 van hen: “Het was een boeiend en leerzaam jaar, ook op persoonlijk vlak. Ik vind het administratieve deel en het contact met begeleiders erg leuk. En sterke punten ontdekken van de medebeheerders en ondersteunen waar nodig. Dat deed ik eerder, in mijn baan als leidinggevende, ook.” 

Inmiddels weten steeds meer cliënten en collega’s de Uitleenservice te vinden, het aantal leningen steeg afgelopen jaar met maar liefst 208%!

 

Producten
Er zijn 7 nieuwe producten toegevoegd aan de Uitleenservice, in totaal kunnen er
55 verschillende soorten producten geleend worden. Voor 17 producten zijn kortingen voor alle cliënten van InteraktContour geregeld, wanneer zij besluiten een product aan te schaffen.

Webinars
Om onze kennis over dit project te delen met andere zorgorganisaties, deden we mee aan de Slimme Zorg Estafette en organiseerden we 2 webinars. Hierin vertelden we hoe we het project vormgaven en vooral ook hoe we dit met inzet van cliënten mogelijk maakten.
Later in het jaar hebben we zelf nog 2 webinars georganiseerd.    

Uitleenservice in beeld

In dit filmpje laten cliënten en medewerkers zien hoe de Uitleenservice werkt.

“Door het gebruik van Tessa vergeet ik niet meer om mijn medicatie in te nemen.”

(een cliënt die Robot Tessa bij de uitleenservice leende)

Raad van Toezicht bezoekt locaties

Op 10 november bezochten de leden van de Raad van Toezicht onze locaties in Enschede. Ze startten bij dagbestedingslocatie Bakkerij De Bothof waar ze werden ontvangen door de regiomanager. Zij gaf uitleg over deze én de andere dagbestedingslocaties in Enschede. Een cliënt gaf een rondleiding in de bakkerij. Het bakproces was in volle gang, dus de leden kregen hier een goed beeld van.

Daarna vertrok de groep naar de nieuwe woonlocatie Geert de Leeuw. Hier kregen de leden een rondleiding waarbij de verschillende facetten (nieuwbouw, duurzaamheid, technologie) uitgebreid aan de orde kwamen. De projectmanager vastgoedontwikkeling liet zien dat veel aandacht is besteed aan circulariteit en duurzaamheid bij de bouw van de woonlocatie. Uiteraard mocht een bezoek aan één van de appartementen niet ontbreken! De cliënt die hier woont liet vol trots de aanwezige technologie in zijn woning zien.

Tot slot gingen de leden in gesprek met onze programmamanager over het project ‘Langer thuiswonen met hersenletsel’.

De leden van de Raad van Toezicht kijken terug op een inspirerende dag!

In beweging met NAH

Binnen de eenheid Behandeling vond onderzoek en ontwikkeling plaats over een actieve leefstijl en inclusief sporten en bewegen door mensen met NAH. Met andere woorden: blijven bewegen bij bestaand sport- en beweegaanbod buiten de zorgsector na de behandeling bij InteraktContour.

Lees meer hierover in de artikelen uit ons magazine!

https://www.verdermethersenletsel.nl/magazines/2022-magazine-verder/#pdfflip-PDFF/16/ icoonhttps://www.verdermethersenletsel.nl/magazines/2022-magazine-verder/#pdfflip-PDFF/16/ pijl

Door het introduceren van deze nieuwe werkwijze en de aandacht voor bewegen in het gehele behandelprogramma, stimuleren en motiveren we cliënten om deel te nemen aan het reguliere sport- en beweegaanbod. We gaan door met deze nieuwe werkwijze en willen dit uiteindelijk op alle behandellocaties van InteraktContour implementeren.

In 2023 gaat een projectgroep hiermee aan de slag.

Medezeggenschap

Medezeggenschap vindt binnen InteraktContour op alle mogelijke niveaus plaats. Op individueel niveau op locaties, met bijvoorbeeld verschillende cliëntmomenten. Maar ook op teamniveau met huiskamergesprekken of thema-avonden. En uiteraard is er ook de formele zeggenschap met cliëntraden. In dit thema lees je meer over de medezeggenschap binnen InteraktContour.

swoosh

Uitgangspunten medezeggenschap

Bij de besturing van InteraktContour zijn cliënten en medewerkers onmisbaar. Van het bepalen van de koers (strategie ontwikkeling) tot en met beslissingen over alledaagse kwesties: kennis, ervaring en de mening van iedereen is nodig om tot de beste beslissingen te komen.

Naast de wettelijke vormen van medezeggenschap van cliënten en medewerkers zoals CCR en OR, wordt op veel verschillende manieren door cliënten en medewerkers meegedacht, meegepraat en meebesloten in reguliere en ad hoc overleggen en in werk- en projectgroepen. Cliënten en medewerkers denken vanaf de start mee. Bijvoorbeeld met thema’s zoals Wzd en zorgtechnologie, maar ook het functiehuis en een thuiswerkregeling.

Cliënttevredenheids-onderzoek

InteraktContour voerde in 2020 een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uit. Inmiddels bestaat de behoefte het CTO anders aan te pakken. We willen de cliënt nog meer betrekken en de cliënttevredenheid meer continu onderzoeken. En niet alleen omdat dit eens in de 3 jaar verplicht is.
Doel is om vaker en meer gestructureerd de dialoog met elkaar aan te gaan en samen de organisatie te verbeteren.

In 2022 richtten we een projectgroep op om te onderzoeken welk CTO-instrument het beste past bij het doel, de cliënten én de medewerkers. Diverse instrumenten zijn onderzocht op punten als werkwijze, inhoud, impact, kosten en technologie. Eind 2022 selecteerden we 2 instrumenten om nader te onderzoeken. We stelden een multidisciplinaire groep samen om te beslissen welke aandachtspunten echt belangrijk zijn en om vervolgens te kijken welk instrument hier het beste bij past. In deze groep zitten ook leden van de CCR.

Ten tijde van het samenstellen van dit Kwaliteitsrapport is het onderzoek bijna afgerond. We verwachten eind maart 2023 te besluiten welk instrument we in gaan zetten. Vervolgens starten we in het tweede kwartaal van 2023 met de implementatie hiervan en plannen we trainingen in.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) kwam in 2022 acht keer bij elkaar. Er waren vier reguliere vergaderingen en vier keer is een vergadering ingelast. De CCR is betrokken geweest bij een aantal belangrijke onderwerpen, waaronder de sollicitatieprocedure van de nieuwe bestuurder en het samengaan met Boogh.

Cliënten weten de (voorzitter van de) CCR goed te vinden en geven regelmatig vragen mee om voor te leggen in de vergadering. Algemene zaken worden door de leden van de CCR teruggekoppeld aan medecliënten.

De verbinding met het managementteam wordt door de leden van de CCR ervaren als laagdrempelig. Ze vinden het prettig dat de bestuurder aansluit bij de vergaderingen. Verder is er sprake van aandacht en wederzijds respect.

Naast het samengaan met Boogh en de sollicitatieprocedure van de nieuwe bestuurder zijn de volgende onderwerpen in 2022 aan bod gekomen:

 • Corona
 • Duurzaamheid
 • Langer thuiswonen met hersenletsel
 • Ontwikkelingen NAH++
 • Beslissing sluiting dagbestedingslocatie
 • Nieuwbouw Zwolle en Enschede
 • Rondleiding locatie de Klokkenbelt
 • Jaarstukken
 • Kwartaalrapportages

Ondernemingsraad

Ook voor de Ondernemingsraad (OR) was 2022 een bijzonder en druk jaar. Lees de highlights in deze presentatie.

 

De OR over 2022 icoonDe OR over 2022 pijl

Teamreflectie en deskundigheid

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers bekwaam en betrokken zijn, met aandacht voor cliënt én netwerk. In dit hoofdstuk lees je wat wij in 2022 deden in het kader van teamreflectie en deskundigheid van de medewerkers.

swoosh

Functiehuis

In 2022 implementeerde InteraktContour het nieuwe functiehuis. Alle medewerkers ontvingen een herschreven functieprofiel of konden solliciteren op 1 van de nieuwe functies.

Het gehele proces is met zorg uitgevoerd. Er was veel aandacht voor communicatie en medewerkers zijn op verschillende manieren betrokken bij de totstandkoming van het functiehuis. Het feit dat er slechts twee officiële bezwaarprocedures zijn gevoerd bij de Interne Bezwaren Commissie, getuigd hiervan.

Met het nieuwe functiehuis is er meer differentiatie in functies en zijn er meer doorgroeimogelijkheden voor medewerkers.

Voor een aantal functies is een talentscan ontwikkeld. Medewerkers die de functie kregen van zorgregisseur, senior begeleider thuis, regie-verpleegkundige of teammanager zorg en wonen, deden deze talentscan. Op basis van de uitkomsten keken we in hoeverre de medewerker al paste op de nieuwe functie en waar nog wat te ontwikkelen viel. Vervolgens zijn ontwikkeltrajecten opgezet bestaande uit trainingen, masterclasses en workshops, gericht op de nieuwe functies. Deze trajecten startten voor een deel in 2022, de rest start in 2023.

Teamreflectie AEPG

Jaarlijks vinden op alle woonlocaties teamreflecties plaats. In 2022 waren de thema’s ‘Kwaliteit van de relatie met cliënt en netwerk’ en ‘Kennis en kunde van het team’. In deze presentatie geven we uitleg over de bedoeling van de AEPG (Alle Eenheden Professioneel Gezond) teamreflecties, lees je de uitkomsten op sub thema’s en zie je met welke ontwikkelpunten de woonlocaties en de eenheid Zorg en Wonen aan de slag gaan.   

AEPG 2022_kwaliteitsrapport icoonAEPG 2022_kwaliteitsrapport pijl

Teamreflectie MOPG

Ook binnen de eenheid MO vinden jaarlijks teamreflecties plaats. Met behulp van de MOPG-methode (Maatschappelijke Ondersteuning Professioneel Gezond) toetsen we de kwaliteitseisen binnen 5 perspectieven. We kijken hoe de teams ervoor staan en waar aandacht nodig is. De acties die vanuit de MPOG naar voren komen, ondersteunen de teams in de verdere verbetering of ontwikkeling.

MOPG cie. Kwaliteit en Veiligheid 8 mei 2023 icoonMOPG cie. Kwaliteit en Veiligheid 8 mei 2023 pijl

Uitstroom en inzetbaarheid medewerkers

Het binden, boeien en behouden van medewerkers is één van de grootste uitdagingen waar bijna elke zorgorganisatie momenteel mee kampt, zo ook InteraktContour. De gemiddelde uitstroom is hoog, met name binnen de eenheid Zorg en Wonen. Daar zijn ook de meeste acties en interventies op gericht.

Inwerktraject Mijn 1e 100 dagen
Binden & boeien begint al bij het inwerktraject. Daarom ontwikkelde InteraktContour in 2022 een geheel nieuw inwerktraject ‘Mijn 1e 100 dagen’ voor alle zorgmedewerkers die starten bij Zorg en Wonen. Mijn 1e 100 dagen is een blended vorm van inwerken, ontwikkeld in Pynter. De medewerker wordt online en offline ingewerkt, onder begeleiding van een vaste buddy. Na de implementatie is het inwerktraject geëvalueerd op basis van ingevulde evaluatieformulieren. Hieruit concludeerden we dat medewerkers over het algemeen tevreden zijn over de inhoud en blended vorm van het nieuwe inwerktraject. Wel werd het als erg veel ervaren en werd teruggegeven dat men hier onvoldoende tijd voor kreeg. In Q1 van 2023 maken we met een afvaardiging van medewerkers, taakhouders en teammanagers een verbeterslag op dit traject.

Afrondingsgesprekken (exitgesprekken)
P&O plant met elke medewerker van de eenheid Zorg en Wonen die op eigen verzoek vertrekt, een afrondingsgesprek. Tijdens dit gesprek vullen we een vragenlijst in. Het doel van het gesprek is dat medewerkers op een prettige manier de organisatie verlaten, de kans krijgen om onuitgesproken zaken te delen, om als organisatie te leren van hun ervaringen en daar actief verbeterslagen op te maken. Met de uitkomsten van de gesprekken kunnen we sneller en meer gericht sturen op verbeterplannen en –acties.

Inzetbaarheid
Het beheersen van verzuim is een belangrijke voorwaarde om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Grip op verzuim en eigen regie zijn hierin de sleutelwoorden. Er zijn verschillende acties uitgezet die hieraan bijdragen, waaronder:

 • Een hernieuwd verzuimbeleid
 • Een hernieuwd werkhervattingsplan
 • Intakegesprekken met alle teammanagers van de eenheid Zorg en Wonen
 • Een coaching traject voor leidinggevenden
 • Teamsessies voor medewerkers
 • Poortwachtersfunctie voor spreekuren / coaching on the job
 • Periodiek verzuimoverleg met P&O

Binnen Zorg en Wonen zijn teammanagers gecoacht op verzuim en inzetbaarheid en organiseerden we teamsessies op locatie over inzetbaarheid. Eenzelfde aanpak ontwikkelden we voor de eenheden MO en Behandeling, dit start in Q1 van 2023. Op organisatieniveau ontwikkelden we een integrale aanpak voor het optimaliseren van de inzetbaarheid, bestaande uit de volgende interventies:

 • Het organiseren en uitvoeren van thema-/intervisiebijeenkomsten voor leidinggevenden binnen de organisatie
 • Het inwerken van alle nieuwe leidinggevenden op beleid en visie rondom inzetbaarheid
 • Periodiek aansluiten bij P&O overleg
 • Ad hoc begeleiding en ondersteuning van complexe inzetbaarheidscasuïstiek
 • Adviseren van het MT ten aanzien van het verder optimaliseren van inzetbaarheid

Zij-instromers gestart

In 2022 zette InteraktContour in samenwerking met ROC Deltion in Zwolle een eigen leertraject op. De focus lag op mensen werkzaam in bijvoorbeeld de retail, horeca of bouw, die graag een carrière switch wilden maken naar de zorg. Corona had namelijk gezorgd voor een sterke daling van de werkgelegenheid in diverse sectoren en hiermee boden wij deze “anders opgeleiden” een kans om over te stappen naar de zorg, waar juist behoefte was aan (meer) personeel. We ontwikkelden een leertraject op maat tot begeleider, met een eigen klas voor zij-instromers.

In september 2023 ronden 13 deelnemers de opleiding af. Het inzetten op zij-instromers is en blijft een manier om personeel te werven in een zeer krappe arbeidsmarkt.

Opleiden is het nieuwe werven!

Traineeship binnen InteraktContour

Als je wat anders wilt, zijn er bij InteraktContour veel opties. We kijken graag met onze medewerkers mee naar ontwikkelmogelijkheden. Bijvoorbeeld een extra rol of taak, een opleiding, of doorgroeien naar een andere interne functie. Bijvoorbeeld in een traineeship: een intern traject waarin je wordt opgeleid tot specialist in een bepaald vakgebied. Meer weten? Lees het verhaal van Hetty in ons magazine Jij & InteraktContour!

Magazine Jij & InteraktContour icoonMagazine Jij & InteraktContour pijl

Intern beraad

Wat vinden de Centrale Cliëntenraad (CCR), Ondernemingsraad (OR) en Raad van Toezicht (RvT) van de kwaliteit van zorg van InteraktContour en van het Kwaliteitsrapport 2022?

swoosh

CCR

“We zijn tevreden over de kwaliteit van zorg en hebben het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt en dat daar iets mee gedaan wordt.”

OR

De OR vindt dit een positief rapport dat duidelijk en overzichtelijk is opgezet. “In 2022 heeft veel ontwikkeling plaatsgevonden, zoals de implementatie van het nieuwe functiehuis en de fusie met Boogh. De medewerkers vanuit Boogh vinden steeds meer hun weg binnen InteraktContour. De focus wordt gelegd op het binden, boeien en behouden van medewerkers.”

RvT

“Het is ons, ondanks lastige omstandigheden, wederom gelukt om voor cliënten en medewerkers een goede leef- en werkomgeving te leveren, waarbij we nog wel aandacht moeten hebben voor arbeid en ziekteverzuim.”

Cijfers

Enkele cijfers over InteraktContour

swoosh

Cliënten

Bekijk de cijfers over onze cliënten.

Cijfers cliënten_DEF icoonCijfers cliënten_DEF pijl

Medewerkers

Aantal medewerkers1.566

TOTAAL AANTAL MEDEWERKERS OP 31-12-2022

Aantal oproepkrachten 119 (0 fte)
Aantal tijdelijk 151 (96,42 fte)
Aantal vast 1.296 (893,46 fte)
Totaal medewerkers* 1.566 (989,88 fte)
* exclusief Raad van Toezicht en dubbele dienstverbanden
14%
86%
 • Man
 • Vrouw

AANTAL VRIJWILLIGERS

Eenheid 31-12-2022
Behandeling 32
MO 255
Zorg en Wonen 141
Staf 2
Totaal 430

AANTAL BOL-STAGIAIRES

Opleiding 2019/2020 2020/2021 2021/2022
HBO Verpleging (5) 20 18 22
Social Work (5) 23 25 23
MBO Verpleegkundige (4) 42 50 55
MMZ (4) 64 65 56
VIG (3) 6 9 6
Helpende Zorg en Welzijn (2) 18 17 14
Dienstverlening (1) 3 3 3
Sport en bewegen (4) 26 26 24
MMZ (3) 22 15 18
MMZ/VIG (3) 13 8 8
Psychomotorische therapie (5) 6 7 9
Toegepaste Psychologie 4 4 4
Dienstverlening (2) 5 2 0
ICT (4) 1 1 0
Bedrijfseconomie (5) 0 0 0
HRM (5) 0 0 0
Overig 4 2 26
Totaal 258 252 268

OPLEIDINGEN

In totaal volgden de medewerkers 9840 opleidingen, trainingen en e-learnings in 2022. (in 2021 betrof dit 7181).

TOP 5 MEEST GEVOLGDE OPLEIDINGEN

1. Ontruimingsoefening (602)
2. E-learning nCare basistraining (517)
3. E-learning Meldcode Huiselijk Geweld voor Signaleringsverantwoordelijke (454)
4. BHV Herhalingscursus blended (291)
5. E-learning Informatieveiligheid (231)

Klachten

Aantal klachten

KLACHTEN BEHANDELD DOOR DE KLACHTENFUNCTIONARIS

2020 2021 2022
Afgehandeld 29 23 41
Nog in behandeling 3 3 3
Totaal 32 26 44

MELDINGEN BEHANDELD DOOR CLIËNTVERTROUWENSPERSOON IN 2022

Eenheid Aantal meldingen Aantal melders
Behandeling 3 1
Maatschappelijke ondersteuning 11 9
Zorg en Wonen 43 35
Totaal 57 45

In 2022 werden in totaal 41 klachten (uitingen van onvrede) behandeld door de klachtenfunctionaris. 28 klachten kwamen vanuit Zorg en Wonen  en 13 klachten vanuit MO. 23 klachten werden door de cliënt zelf gemeld, 15 door een familielid en 3 door externen.

40 klachten zijn afgerond door de klachtenfunctionaris, waarbij in 4 situaties nagedacht wordt over het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie VGU.

1 klacht is behandeld door de geschillencommissie.

In de meeste gevallen gaat een klacht over onvrede ten aanzien van de verzorging of begeleiding. Men maakt zich zorgen over de geleverde kwaliteit of is van mening dat afspraken niet worden nagekomen. Communicatie speelt een grote rol bij het ontstaan van de klacht. Zich niet gehoord voelen, onvolledige overdracht/geen overdracht aan collega’s en onduidelijke afspraken spelen hierin een significante rol. Daar waar er een gesprek plaats vond tussen medewerker en cliënt leidde dat bijna altijd tot wederzijds begrip en goede afspraken.

Locaties

Dagbestedingslocaties34
Woonlocaties42
Behandellocaties10

Conclusie

Wat ging goed in 2022 en wat kon beter? Hoe kijkt het MT terug op 2022? Op welke wijze worden de verbeterpunten opgepakt? Dat lees je hieronder.

swoosh

Terugblik MT

De MT leden blikken terug op 2022

"Ik ben trots op deze organisatie en op onze medewerkers. Mijn wens is dat we deze trots met elkaar voelen. En dit ook laten merken. Aan elkaar en aan de buitenwereld."
Manager P&O
Miranda Peters
"Een belangrijke mijlpaal is het openen van de nieuwbouw in Enschede. Een zorgvuldige voorbereiding waarbij goed is gekeken naar lessen uit eerdere trajecten leidde tot een probleemloze inhuizing en een goede start."
Directeur Zorg - Zorg en Wonen
Marianne Velthuis
"Er zit energie en betrokkenheid in de MO teams en dat maakt de directeur Zorg trots. Ook bij de eenheid Behandeling ervaar ik trots op het volhouden en het waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten."
Directeur Zorg - MO en Behandeling
Nicole Teuwsen
"Met dank aan de enorme inzet van alle collega's kijk ik met plezier terug op het afgelopen jaar!"
Manager FI&H
Jan Odink

DIRECTIEBEOORDELING

De directiebeoordeling is een onderdeel van de certificering over 2023 en beschrijft of de interne afspraken, procedures, methoden en (management)systemen werkbaar zijn, het resultaat opleveren dat ervan gewenst wordt en of ze daarmee bijdragen aan het realiseren van de missie, visie en koers van de organisatie en/of organisatieonderdelen.

Directiebeoordeling 2022-incl bijlagen icoonDirectiebeoordeling 2022-incl bijlagen pijl

BESTUURSVERSLAG

In het bestuursverslag staat de gang van zaken bij en het gevoerde beleid door InteraktContour in 2022 beschreven. Lees hier meer.

Bestuursverslag 2022_definitief icoonBestuursverslag 2022_definitief pijl

JAARPLAN 2023

Welke plannen we hebben voor 2023? Dat lees je in het Jaarplan 2023.

Jaarplan 2023 definitief icoonJaarplan 2023 definitief pijl
feedback